į pirmą puslapį

Kronika

Dievui pašvęstojo gyvenimo atstovų diena Žemaičių Kalvarijoje (2011 02 02)
Paskelbta: 2011-02-03 16:22:02

2011 m. vasario 2 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko ne tik Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė, bet ir kasmėnesiniai Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai. Ši atlaidų diena buvo skirta Tauragės dekanato tikintiesiems. Tradiciškai vasario 2 d. į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visų Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolynų ir vienuolinių namų atvyko seserys vienuolės ir broliai vienuoliai. Vasario 2 d. – Grabnyčios yra pašvęstojo gyvenimo diena, kada meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolinį luomą.

Šiemet Dievui pašvęstųjų dienoje į iškilmes Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje atvyko seserys vienuolės iš Telšių vyskupijoje įsikūrusių Eucharistinio Jėzaus seserų, Švč. Širdies Pranciškonių Misionierių, Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų, Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių, Motinos Teresės kongregacijų. Į atlaidus atvyko ir brolis pranciškonas - Kretingos parapijos klebonas, Palangos dekanato vicedekanas kun. Linas Vodopjanovas OFM. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms, kurias aukojo: Telšių vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, Tauragės dekanato dekanas ir Tauragės parapijos klebonas kan. Alvydas Bridikis, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos dvasios tėvas mons. jubil. doc. teol. dr. Vytautas Steponas Brazdeikis, Telšių kunigų seminarijos vicerektoriai kun. teol. lic. Viktoras Ačas ir kan. bažn. t. lic. Remigijus Saunorius, Seminarijos prefektas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos kurijos vicekancleris kan. bažn. t. lic. Domas Gatautas, Gaurės klebonas kun. Romualdas Gečas, Batakių parapijos klebonas kun. Aloyzas Žygaitis, Nemakščių parapijos klebonas kun. Stasys Šlepavičius, Žygaičių parapijos klebonas kun. Vytautas Šiaudvytis bei Kretingos parapijos klebonas br. Linas Vodopjanovas OFM vadovavo ir pamokslą pasakė J. E. Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo Tauragės parapijos choras. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas.

Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas priminė Kristaus paaukojimo šventės prasmę bei kilmę. Jis pabrėžė, jog ši šventė – džiugi, pilna vilties ir šviesos šventė, todėl pagal nusistovėjusią senąją tradiciją per Kristaus paaukojimo liturginę šventę šventinamos žvakės – Kristaus šviesos ir vilties ženklas. Po įžanginio žodžio vyskupas pašventino į Šventovę atvykusių tikinčiųjų atsineštas žvakes ir visi tikintieji, kunigai ir vienuoliai su degančiomis žvakėmis rankose dalyvavo iškilmingoje procesijoje.

Pamokslo metu ganytojas analizavo kodėl šioje šventėje yra šventinamos žvakės, kurias žmonės vadina grabnyčiomis (nuo žodžio grabas) ir jos uždegamos mirštant žmogui, palydint jį į amžinybę. Ir ši diena yra Dievui pašvęstųjų – vienuolių, gyvenančių pagal tris evangelinius patarimus – neturtą, klusnumą ir skaistybę. Vienuolis šių dienų pasaulyje yra Kristaus liudytojas, nes yra kitoks, jis kaip ta žvakė, turi skleisti Kristaus šviesą ir nešti ją pasauliui, liudydamas amžinojo gyvenimo laimę. Savo įžadų laikydamiesi vienuoliai tampa akibrokštu pasaulio dvasiai ir materialiniai, sekuliarizacijos paliestai visuomenei. Liudyti amžinąją gyvenimą, kuris ir yra tikroji laimė – pagrindinis, iš vienuolinio pašaukimo ir gyvenimo išplaukiantis uždavinys. Vyskupas linkėjo vienuoliams degti kaip tos žvakės ir būti pagalba susigaudant kas yra tikroji tiesa bei tikrasis gyvenimas. Telšių ganytojas priminė, jog vienuolystė nors ir nelengvas, bet kilnus pašaukimas ir kvietė melstis, kad nepritrūktų pašaukimų į vienuolinį luomą.

Po šv. Mišių Bazilikos viduje buvo giedami Kalvarijos Kryžiaus kelio kalnai, aplankant Kryžiaus kelio stotis apmąstyti Kristaus kančia tikintiesiems bei vienuoliams pagelbėjo atskirose stotyse sakomi pamokslai, o einančiuosius šiuo kryžiaus keliu kiekvienoje stotyje Telšių Ganytojas laimino šv. Kryžiaus relikvija.

Po Kalnų Bazilikoje, seserys vienuolės bei atvykusieji kunigai ir diakonai, rinkosi į Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinį kursą Žemaičių Kalvarijoje pietums, po kurių susirinkusieji vienuoliai dalyvavo jiems skirtoje konferencijoje. Konferencijoje kalbėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir Telšių vyskupo vikaras, Katechetinio centro vadovas mons. kan. eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis. Pastarasis prelegentas vienuolėms, vienuoliams ir diakonams kalbėjo apie katechezės vykdymo svarbą, jos perteikimo būdus ir metodus bei kvietė aktyviai visus įsijungti į šį kilnų ir Bažnyčioje itin svarbų darbą. Vienuoliai savo gyvenimu ir atsidavimu Dievui bei Bažnyčiai tampa pačiais tikriausiais katechetais, padedančiais ugdyti jaunąją katalikų kartą.

Po konferencijos pašvęstojo gyvenimo atstovai skirstėsi į savo namus bei savo aplinką, kur savo gyvenimu ir pasišventimu po gražios ir prasmingos šventės, pabendravę vieni su kitais, pasidžiaugę savo bendražygiais grįžo toliau liudyti Kristų, tikrąjį Gyvenimą ir tikrąją Šviesą, pasauliui.

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Sekite mus Facebook paskyroje: