į pirmą puslapį

Kronika

Patarnautojų rekolekcijos Tauragėje
Paskelbta: 2012-03-27 15:10:39

2012 m. kovo 24 d. Telšių vyskupijos Tauragės ir Šilutės dekanatų ministrantai rinkosi į Tauragės parapijos namuose vykusias gavėnios rekolekcijose.

Susirinkusiems daugiau nei 30-čiai jaunuolių rekolekcijas vedė ir visą dieną su jais bendravo Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, šio centro savanoriai, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. Antanas Mačius. Visą dieną vyko įvairūs užsiėmimai: buvo vedama katechezė gavėnios temomis pavadinimu DĖL TAVĘS, vyko darbas grupėse, jaunuoliai apmąstė Kristaus kančios, mirties prasmę eidami Kryžiaus kelią kartu su tikinčiaisiais melsdamiesi ir giedodami giesmes. Taip pat ministrantai drauge pietavo, bendravo, dalinosi savo patirtimi, taip geriau susipažindami vieni su kitais.

Tos dienos Tauragės bažnyčioje vakarinėms šv. Mišioms, kurioms patarnavo visi ministrantai, vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, koncelebravo keletas kunigų. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas pasveikino susirinkusius ministrantus, pasidžiaugė, jog jie visą dieną bendravo, meldėsi ir tokiu būdu turėjo gerą proga geriau praktikuoti dvasinius dalykus, pamąstyti apie savo kilnų ministranto uždavinį Bažnyčios gyvenime. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas ordinaras susirinkusiesiems kalbėjo apie palaimintąjį arkivysk. J. Matulaitį, kurio metus šiais metais švenčiame. Jis priminė šio palaimintojo nueitą kelią, ištikimybė Dievui ir Bažnyčiai, bei uolumą tarnystėje. Šio švento žmogaus, kunigo, arkivyskupo pavyzdys yra svarbus ir jaunimui, nes per jo gyvenimo pavyzdį atsikleidžia koks turi būti žmogus, krikščionis, o ypač tokias dorybes savyje turi ugdyti kiekvienas šv. Mišių patarnautojas, kuris nuolat būna arti altoriaus ir yra artimas kunigo pagalbininkas.

Po šv. Mišių buvo aptarta rekolekcijų diena, jauniesiems ministrantams įteiktos atminimo dovanėles ir palinkėta gražios gavėnios bei šviesių Kristaus Priskėlimo švenčių.

Tokios ministrantams skirtos rekolekcijos Telšių vyskupijoje per šių metų gavėnią dar vyks Žemaičių Kalvarijoje kovo 31 d.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn