į pirmą puslapį

Vyskupija šiandien

Telšių vyskupija įsteigta 1926 m. balandžio 4 d. Ji priklauso Kauno arkivyskupijai-metropolijai. Nuo 2020 m. birželio 29 d. vyskupijai vadovauja vyskupas Algirdas JUREVIČIUS.

Telšių vyskupijos teritorija yra vakarinėje Lietuvos dalyje. Ji ribojasi su Šiaulių vyskupija ir Kauno arkivyskupija, o taip pat su Liepojos vyskupija Latvijoje.

Jos plotas 13373,15 kv. km. Pagal 2002 m. gyventojų surašymo duomenis vyskupijoje gyveno maždaug 684466 gyventojų. Iš jų apie 533689 save laikė katalikais.

Telšių vyskupija suskirstyta į 11 dekanatų: Akmenės, Gargždų, Mažeikių, Klaipėdos, Skuodo, Palangos, Plungės, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių.

Vyskupiją sudaro 151 parapija, kurias aptarnauja 133 dieceziniai kunigai ir 15 kunigų-vienuolių.

Šioje vyskupijoje yra įsikūrę keli Dievui pašvęstojo gyvenimo institutai: Mažesniųjų brolių ordinas (OFM), Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordinas (OFM Conv.), Šv. Klaros seserų vienuolynas (OSC), Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų kongregacija, Marijos tarnaitės (PAMI), Motinos Teresės seserys (MC), Nepaliaujamos pagalbos seserys, Pranciškonės misionierės (FMSC).

Telšių vyskupijoje veikia sielovadinio ir karitatyvinio darbo centrai.

Caritas žinioje dirba padaliniai, turintys skirtingas karitatyvines funkcijas: 8 senelių globos namai, 2 vaikų dienos centrai, 2 valgyklos. Veikia šios karitatyvinės veiklos programos: pagalbos prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms programa, Slauga ir globa namuose, Savanorių mokymo programa.

Rūpinamasi sielovada didžiųjų miestų ir mažesnių miestelių bei slaugos ligoninėse. Daugelyje iš jų veikia koplyčios.

Jaunimo sielovada ir vaikų bei jaunimo katalikiškųjų organizacijų veiklos koordinavimu rūpinasi vyskupijos Jaunimo centras.

Šeimos centras iš esmės užsiima sužadėtinių rengimu Santuokos sakramentui. Be šios prioritetinės veiklos centras dar koordinuoja dekanatų šeimos centrus, organizuoja diskusijas su jaunimu seksualinės ir šeimos etikos klausimais, teikia psichologinę pagalbą.

Vyskupijos Katechetikos centras koordinuoja tikybos dėstymą mokyklose ir parapinę katechezę, dėl to rūpinasi tikybos mokytojų ir katechetų, dirbančių parapijose, įvairiapusiu ugdymu, teikia metodinę – pedagoginę pagalbą bei organizuoja seminarus, rekolekcijas.

Telšių vyskupijoje veikia 3 valstybinės katalikiškos dvasios mokyklos: VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto pagrindinė mokykla, Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla. Vyskupijoje vykdoma universitetinė sielovada: Klaipėdos universitete (KU).

Telšių vyskupijoje veikia įvairios katalikiškos krypties organizacijos: Ateitininkai, Skautai, šv. Cecilijos draugija, Marijos legionas, Gyvojo rožinio draugija, Pranciškonai tretininkai, Valančiukai, LPF Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC), Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba (KPJT), Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija, Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė „Tėviškė“, VšĮ šv. Pranciškaus onkologijos centras, „Tikėjimas ir šviesa“, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdis, Katalikių moterų organizacija.

Vyskupijoje veikia Žemaičių vyskupystės muziejus Varniuose.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: