į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2012 03 19)
Paskelbta: 2012-03-20 11:41:43

2012 m. kovo 19 d. Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. 10 val. susirinkusius dvasininkus, o ypač turinčius Juozapo vardą, šioje liturginėje šventėje pasveikino Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Ganytojas susirinkimą pradėjo bendra malda, kuriai pats ir vadovavo. Po bendros maldos Telšių vyskupas ordinaras susirinkusiems priminė, jog būtent šią dieną lygiai prieš 40 metų t. y. 1972 m. kovo 19 d. buvo pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Pirmasis šios „Kronikos“ redaktorius ir leidėjas buvo dabartinis arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, o jį suėmus nuo 1983 m. iki „Kronikos“ gyvavimo pabaigos t. y. iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo – dabartinis vyskupas J. Boruta SJ. Telšių ganytojas priminė, jog ši 17 metų be pertraukos ėjusi Kronika tapo puikiu pavyzdžiu kaip reikia tokiomis sunkiomis sąlygomis kovoti už tiesą, laisvę ir tikėjimą. Jis priminė, jog istorijos žinojimas ir jos analizė svarbu šiai kartai, kad ji galėtų pasimokyti kaip elgtis panašiose sudėtingose tikėjimui ir laisvei aplinkybėse. Vyskupas pasakojo, jog tokiu metodu Maoko saloje, priklausančiai komunistinei Kinijos respublikai ir kur persekiojama Katalikų Bažnyčia, veikia ten gyvenantys jėzuitai vienuoliai, būtent leisdami panašų leidinį į „Kroniką“. Tad praeities analizė reikalinga, kad suvoktume kaip elgtis panašiomis sąlygomis.

Telšių vyskupas taip pat kalbėjo ir apie gavėnios rekolekcijų parapijose organizavimo svarbą ir būtinybę jas organizuoti 3 dienas, kad jose galėtų dalyvauti kuo daugiau įvairaus amžiaus tikinčiųjų, aptarė tokių rekolekcijų schemą ir kryptį. Buvo aptarti Didžiojo Tridienio liturgijos aspektai, ypač vyskupas ragino organizuoti Kryžiaus kelio procesiją Didįjį penktadienį miestų ir miestelių gatvėmis.

Ganytojas paragino antrąją šv. Velykų dieną, kas jau tampa tradicija, išgyvenant Kristaus pergalę prieš mirtį laikyti šv. Mišias visose vyskupijos kapinių koplyčiose, kartu meldžiantis už mirusius tikinčiuosius, kad visi – mirusieji ir gyvieji – bendrai džiaugtųsi Velykų džiaugsmu.

Buvo priminta, jog tikintieji ir kunigai lydėtų malda vyskupą augziliarą L. Vodopjanovą OFM ir rinktųsi į Kretingos bažnyčią balandžio 14 d., kur vyks jo konsekracija.

Taip pat vyskupas aptarė ir vyskupijos kunigų permanentinių susirinkimų per visus metus grafiką.

Susirinkimo metu kalbėjo ir Telšių vyskupijos Šeimos centro direktorius kan. J. Ačas. Jis pristatė TŠC veiklą, taip pat analizuojamą galimybę jaunavedžių ruošimo santuokos sakramentui laikotarpį ateityje pratęsti iki pusės ar 1 metų, nes tokia praktika taikoma kituose Vakarų Europos kraštuose. Direktorius aptarė nuotolinio ruošimo Santuokos sakramentui ypatumus ir šios praktikos taikymo pobūdį. Jis priminė, jog šiuo metu Telšių vyskupijos Šeimos centre ir dekanatų centruose dirba 3 etatiniai darbuotojai ir 100 savanorių. Direktorius kvietė parapijų klebonus ir visus kunigus glaudžiam bendradarbiavimui su centrų darbuotojais ir parapijose padedant pasiruošti jaunavedžiams atgaivinant ir sustiprinant tikėjimą ir sakramentinę praktiką.

Po susitikimo su kunigais Telšių vyskupas J. Boruta SJ, lydimas Telšių kunigų seminarijos rektoriaus kun. V. Ačo ir seminaristų, išvyko į Kauną, kur tą dieną vyko „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 40-mečiui skirta konferencija.
12 val. šv. Mišioms Telšių Katedroje vadovavo Telšių vyskupo vikaras, Telšių vyskupijos kurijos moderatorius, apaštalinis protonotaras Juozapas Pranciškus Gedgaudas, pamokslą pasakė prel. Juozas Šiurys. Pamokslininkas su gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais bei koncelebruojančiais kunigais pasidalino įžvalgomis apie šv. Juozapą, išryškino jo teisumą, paprastumą ir ištikimą Dievo valios vykdymą. Anot Prelato, šv. Juozapas yra gražus pavyzdys kiekvienam tikinčiajam, ypač šeimų tėvams bei kunigams, kaip reikia išpildyti tėvystės pašaukimą, ištikimai laikantis Dievo įsakymų ir siekiant kasdieniniame gyvenime šventumo.

Po šv. Mišių Telšių vyskupijos kurijos kancleris, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kan. R. Saunorius Telšių vyskupo ordinaro ir visų kunigų vardu sveikino kunigus, turinčius Juozapo vardą, prie jo sveikinimų prisidėjo ir tikintieji. Buvo pasveikinti apašt. prot. J. Pr. Gedgaudas, prel. J. Šiurys, Naujosios Akmenės klebonas, vicedekanas kan. J. Vaičius, Kvėdarnos klebonas J. Rudys ir Klaipėdos Taikos Karalienės vikaras J. Deveikis. Palinkėta kunigams Juozapams jų dangiškojo globėjo dienoje gausios Dievo palaimos ir šv. Juozapo dvasios jų tarnystėje.
Po pamaldų prie Telšių Katedros kriptoje palaidoto vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo buvo meldžiama, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę.

Susitikimas baigėsi iškilmingais pietumis Telšių kunigų seminarijoje. Kunigai išsiskirstė atsisveikindami iki susitikimo Telšių Katedroje Didįjį Ketvirtadienį.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: