į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2012 04 18)
Paskelbta: 2012-04-20 11:27:50

2012 m. balandžio 18 d., kaip Telšių vyskupijoje įprasta, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiojoje auloje vyko kasmėnesinis kunigų formacinis susirinkimas.

Tą dieną, prieš kunigų konferenciją, Telšių vyskupijos kurijoje vyko vyskupijos dekanatų dekanų posėdis, kuriam pirmininkavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Posėdžio metu dekanai svarstė aktualius klausimus ruošiantis Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui, kuris bus iškilmingai švenčiamas 2013 m.

10 val. susirinkusius kunigus pasveikino Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, pasidžiaugė susirinkusiais kunigais ir pakvietė bendrai maldai, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM.

Po maldos kalbėjo vyskupas J. Boruta SJ. Jis pristatė ir aptarė einamuosius Telšių vyskupijos reikalus bei aktualius klausimus. Šiais metais popiežiui Benediktui XVI švenčiant 85-metų jubiliejų ir minint 7-ąsiąs popiežiumi išrinkimo metine šiomis progomis, o taip pat dėkojant Šventajam Tėvui už paskirtą Telšių vyskupijai vyskupą augziliarą Liną OFM, iš Telšių pasiųstas sveikinimas, kurį pasirašė Telšių vyskupai ir kunigai. Telšių vyskupijoje nuo balandžio 21 d. iki Velykų – Gerojo Ganytojo – sekmadienio (balandžio 29 d.) bus meldžiamasi už pašaukimus bei klierikus ir kunigus.
Vyskupas ordinaras kalbėjo apie gegužinių pamaldų organizavimą ir patikino, jog abu Telšių vyskupai per visą gegužės mėnesį lankys ypač prie koplytstulpių, kaimo kapinaitėse, vienišų kryžių ar kitose šventose vietose susibūrusius maldai tikinčiuosius, juos pasveikindami ir palaimindami.

Vyskupas ordinaras su dekanais ir parapijų klebonais derino ir aptarė sutvirtinimo sakramento parapijose teikimo grafikus.

Susirinkime kalbėjo ir TVŠC direktorius kan. J. Ačas. Susirinkusiesiems jis pristatė gyvybės dienos šventimo istoriją, Bažnyčios apie gyvybę mokymą bei šios dienos minėjimo programą balandžio 29 d. Telšių vyskupijoje.

Vyskupo vikaras, TVKC vadovas mons. R. Gudlinkis pristatė Telšių vyskupijos Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui pasirengimo darbo grupės priimtus nutarimus bei siūlomas šventimui priemones, taip pat buvo pristatytas 2013 m. dekanatų centruose vyksiančių Eucharistinių kongresų grafikas. Eucharistiniai kongresai vyks nuo 2013 m. balandžio 21 d. iki birželio 30 d. Centrinis Eucharistinis kongresas vyks 2013 m. rugpjūčio 3–4 dienomis Telšiuose ir Varniuose. Taip pat Katechetinio centro vadovas kunigams priminė apie būtinybę pateikti laiku informaciją apie tikybos mokytojus, kurie tradiciškai per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus (liepos mėn.) iš Telšių vyskupo gauna kanoninius siuntimus dėstyti tikybą mokyklose ateinančiais mokslo metais.

Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. V. Ačas pristatė tradicinės visos Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų dienos programą. Šiais metais ji vyks gegužės 5 d. Telšių kunigų seminarijoje, o gegužinės pamaldos su visais dalyviais bus giedamos istorinėje žemaičiams vietoje – ant Šatrijos kalno, netoli Luokės miestelio.

Po susirinkimo Telšių Katedroje 12 val. buvo laikomos šv. Mišioms. Joms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM bei Telšių vyskupijos kunigai. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Šv. Mišių pradžioje kalbėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris pasveikinęs susirinkusius kunigus ir tikinčiuosius kvietė maldai už Telšių vyskupiją ir jos reikalus. Jis taip pat pateikė Dievo Tarno kankinio vyskupo V. Borisevičiaus, kurio iškėlimo į altorių garbę meldžiama kiekvieno mėnesio 18 dieną, prisiminimus apie 1931 m. Telšiuose vykusį Eucharistinį kongresą. Vyskupas išryškino tikinčiųjų aktyvumą, maldingumą ir gausius kongreso dvasinius vaisius to meto vyskupijos gyvenime.

Pamokslą šv. Mišiose pasakė Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras Linas OFM. Komentuodamas tos dienos Šventojo Rašto skaitinius vyskupas išryškino maldos už vyskupus ir kunigus svarbą ir būtinybę. Būtent malda ir bendrystė yra ta jėga, kurios reikia skelbiant Gerąją Kristaus naujieną pasauliui.

Po šv. Mišių Telšių Katedros kriptoje buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę Visuotinėje Bažnyčioje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: