į pirmą puslapį

Kronika

Kristaus Apsireiškimo sekmadienį – IŠKILMINGA ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJAUS ŠVENTIMO PRADŽIA
Paskelbta: 2013-01-09 11:24:58

2013 m. sausio 6 d. – Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių sekmadienį Telšių vyskupijoje iškilmingai pradėtas švęsti Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus. Tą dieną visose Telšių vyskupijos bažnyčiose buvo laikomos iškilmingos pamaldos, kuriomis pradėta švęsti Jubiliejų.

Klier. A. Šneideraičio fotografija

Pagrindinės, Jubiliejaus pradžiai skirtos, šv. Mišios buvo laikomos 12 val. Telšių Katedroje. Iškilmingai Šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu koncelebravo garbingi svečiai iš Romos: Kunigų kongregacijos sekretorius arkivyskupas Celso Morga Iruzubieta ir Kunigų kongregacijos oficiolas monsinjoras Martin Viviès, Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, nemažas būrys kunigų: Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai, vicedekanai, parapijų klebonai, abiejų Telšių vyskupijos kanauninkų kapitulų kanauninkai. Kartu meldėsi Telšių kunigų seminarijos klierikai, šv. Mišiose giedojo Telšių Katedros sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės ir prof. Gedimino Purlio. Katedra buvo pilna gausiai susirinkusių tikinčiųjų.

Klier. A. Šneideraičio fotografija

Klier. A. Šneideraičio fotografija

Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino svečias iš Romos arkivyskupas Kunigų kongregacijos sekretorius arkivyskupas Celso Morga Iruzubieta. Jis pasidžiaugė galįs dalyvauti tokiame svarbiame įvykyje ir visus pasveikino popiežiaus Benedikto XVI vardu, perduodamas jo nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus. Arkivyskupas palinkėjo visiems žemaičiams krikšto jubiliejaus šventimo metais dar geriau pažinti savąjį tikėjimą, atsiverti Šventosios Dvasios malonėms ir džiugiai išgyventi savąjį krikščioniškąjį tapatumą.

Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ išsamiai susirinkusiesiems pristatė žemaičių prieš 600 metų krikštijimo procesą, istorines aplinkybes. Remdamasis žymiais mūsų tautos istorikais kaip antai kun. P. Rabikausku SJ ar A. Bumblausku grindė šio įvykio svarbą ir reikšmę ne tik Žemaitijai ar Lietuvai bet ir visai Vakarų Europai. Vyskupas išsamiai kalbėjo apie pagoniškosios kultūros ypatybes ir išryškino, remdamasis žymiu istoriku S. Daukantu, pagonių žiaurumą, netoleranciją bei nubrėžė trajektoriją kaip pasikeitė žemaičiai tapę krikščionimis. Pamokslininkas taip pat pabrėžė, jog žemaičiai buvo krikštijami laisvanoriškai, gerai pasirengę ir patys pasirinkę valdovus Vytautą ir Jogailą, kurie vykdė kilnią žemaičių krikščioninimo misiją.

Klier. A. Šneideraičio fotografija

Klier. A. Šneideraičio fotografija

Šv. Mišių pabaigoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ su visais tikinčiaisiais kalbėjo maldą, skirtą jubiliejiniams metams, priminė, jog „Krikštas yra ne praeities ritualas, bet susitikimas su Kristumi, formuojančiu visą pakrikštytojo egzistenciją, suteikiančiu jam dieviškąjį gyvenimą ir kviečiančiu nuoširdžiam atsivertimui, pradėtam bei palaikomam malonės ir leidžiančiam pasiekti Kristaus pilnatvės amžiaus saiką“ ir pakvietė visus aktyviai švęsti jubiliejų, dalyvaujant dekanatiniuose eucharistiniuose kongresuose, kurie prasidės jau pavasarį, Švč. Dievo Motinos, Trakų ir buvusios Varnių katedros paveikslų kopijų per visas parapijas kelionėse ir jų sutikimuose bei atsinaujinimo renginiuose.

Po vyskupų suteikto palaiminimo buvo melstasi prie Dievo Tarno kankinio Vyskupo V. Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę ir savo pavyzdžiu padėtų visiems būti ištikimais Kristui net iki kankinystės ir mirties, kaip jis.

 

Po iškilmingų pamaldų Telšių Katedroje Telšių kunigų seminarijoje vyko šventiniai pietūs.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: