į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijoje prasidėjo nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, Dievo Motinos paveikslų kelionė ir Eucharistiniai dekanatų kongresai
Paskelbta: 2013-04-22 19:27:17

2013 m. – Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejiniai metai. Ta proga Telšių vyskupijos parapijose vyksta nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, per parapijas keliauja altorėlis su dviem Dievo Motinos atvaizdais – Trakų ir buvusios Varnių Katedros paveikslų kopijomis bei dekanatų centruose organizuojami iškilmingi eucharistiniai kongresai.

Š. m. balandžio 14 d. Telšių vyskupas J. Boruta SJ iškilmingomis šv. Mišiomis pradėjo nenutrūkstamų adoracijų ir maldų parapijose laiką Klykolių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos, kuri priklauso Akmenės dekanatui, bažnyčioje. Gausiai susirinkę šios parapijos tikintieji dalyvavo Šv. Mišiose, klausėsi Telšių ganytojo sakomo pamokslo. Ši parapija turi gilias maldingumo tradicijas, nes čia ir giliame sovietmetyje dirbo uolūs ir pasišventę kunigai, tokie kaip Andriuška, Jonas Paliūkas ir kiti. Ir šiandien šioje 1901 m. statytoje bažnyčioje, kur yra stebuklingoji Švč. M. Marijos statula, vasaromis renkasi šios parapijos namuose stovyklaujantis katalikiškasis jaunimas, dažnai rekolekcijas atliekantys Maltos ordino nariai.

Po šv. Mišių ir Eucharistinės procesijos adoracijos banga iš Klykolių nuvilnijo per visą Akmenės dekanatą. Adoracija vyko ir altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais keliavo Akmenės šv. Onos bažnyčioje, kuri pastatyta 1912 m. ir neseniai atšventė savo šimtmetį, jau nepriklausomybės metais pastatytoje Kivylių ir visai neseniai pašventintoje Ventos bažnyčiose. Taip pat tikintieji rinkosi maldai ir adoracijai Papilės ir Kruopių bažnyčiose. Viso Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė vyko balandžio 21 d. Naujoje Akmenėje, kur iškilmingai švęstas Akmenės dekanato eucharistinis kongresas. Prieš tai visą naktį vyko Švč. Sakramento adoracija, į kurią gausiai rinkosi tikintieji. 12.30 val. vadovaujant Telšių vyskupui J. Borutai SJ, koncelebruojant jo pagalbininkui vysk. L. Vodopjanovui OFM, Akmenės dekanato dekanui kan. Egidijui Zulcui ir vicedekanui kan. Juozui Vaičiui bei visiems Akmenės dekanato kunigams buvo laikomos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu giedojo jungtinis dekanato parapijų choras. Pamokslą gausiai susirinkusiems tikintiesiems pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jo metu ganytojas kalbėjo apie žemaičių krikšto aplinkybes išsamiai papasakojo kaip Kristaus mokslo šviesa pasiekė žemaičius ir kokie jie buvo iki tol, kol buvo pakrikštyti.

Po šv. Mišių vyko iškilminga eucharistinė procesija Naujosios Akmenės miesto gatvėmis. Gausi minia patraukė paskui savo Išganytoją, esantį Eucharistijoje, ir tikintieji savo giesme, malda ir dalyvavimu procesijoje paliudijo šiais Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto jubiliejiniais metais savąjį tikėjimą.

Su šiomis iškilmėmis iš Akmenės dekanato nuolatinė Švč. Sakramento adoracija ir Dievo Motinos atvaizdų kelionė persikėlė į Palangos dekanatą, kur viskas prasidėjo balandžio 21 dienos vakarą šio dekanato Kartenos bažnyčioje ir bus vainikuota iškilmingu Palangos dekanato eucharistiniu kongresu balandžio 27 d. 12 val. Palangos bažnyčioje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 
 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: