į pirmą puslapį

Kronika

Lietuvos nacionaliniame muziejuje iškilmingai atidaryta paroda „ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO ŽENKLAI“
Paskelbta: 2013-12-08 16:51:36

2013 m. gruodžio 5 dienos popietę Lietuvos nacionaliniame muziejuje iškilmingai atidaryta paroda „ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO ŽENKLAI“. Tai jau antroji paroda šiais metais, skirta Žemaičių Krikšto 600 sukakčiai paminėti. Pirmoji tokio pobūdžio paroda arba šios parodos pirmoji dalis iškilmingai buvo atidaryta 2013 m. gegužės 24 dieną, kada pagrindinis dėmesys buvo skirtas Žemaičių vyskupijos istorijai.

Šios parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LR Vyriausybės atstovas Julius Ratkus, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, kiti šios seminarijos vadovai bei visi klierikai, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius ir kiti sekretoriato darbuotojai, Telšių miesto ir savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, LKMA pirmininkas prof. Paulius Subačius, istorikas prof. Vytautas Ališauskas ir kitų iškilių svečių, mokslininkų bei muziejininkų.

Pradžioje visus atvykusius į parodą pasveikino Vilniaus arkikatedros bazilikos tradicinio giedojimo ansamblis „Ūla“, giedodami giesmę iš „Žemaičių Kalvarijos Kalnų“. Po giesmės į visus susirinkusius kreipėsi Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė. Ji visus pasveikino ir pasidžiaugė, kad šiais, jubiliejiniais metais, kada iškilmingai švenčiamas Žemaičių Krikšto 600 jubiliejus, ši parodo užbaigia šių metų jubiliejaus šventimą, kuris tęsis iki 2017 metų. Direktorė pasidžiaugė, jog parodoje eksponuojamos senasis Žemaitijos bažnyčiose ir bažnytėlėse išsaugotas bažnytinis menas: monstrancijos, relikvijoriai, bažnytiniai paveikslai, bažnytinės procesijinės vėliavos, liaudies grafikos darbai, tapyba, tekstilė, nešiojamieji altorėliai, krikštyklos, kitos bažnyčių interjero išlikusios, išsaugotos detalės. Direktorė pabrėžė, jog visas šis neįkainojamas turtas, pasiekęs mus iš XVII, XVIII, XIX ir XX a. pradžios ateityje turėtų susilaukti mokslininkų, menotyrininkų dėmesio ir būtų pateiktos visumos išsamios analizės išvados.

Susirikusius taip pat sveikino ir savo įžvalgomis dalinosi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Telšių ganytojas pabrėžė, jog šis sakralioje meno palikimas pirmiausia kalba apie paprastų žmonių – žemaičių gilų tikėjimą. Jie pažinojo Krikščionybę skaitydami vyskupo M. Valančiaus išlietas maldaknyges bei „Žyvatas šventųjų“. Paprasti žmonės siuvo ir siuvinėjo bažnytines vėliavas, audė uždangalus altoriams, drožė šventųjų statulėles, darė kryžius ir kryželius, piešė, kūrė grafikos darbus. Daug tokios kūrybos egzempliorių, atgabentų į parodą yra iš Kretingos ir jos apylinkių. Šie sakralaus, liaudiško meno darbai liudija apie žemaičių krikščioniškumą, katalikiškumą ir tautiškumą. Jie buvo krikščioniškumo ir autentiškumo saugotojai, nepraradę savo žemaitiškos tapatybės ir bažnytinio meno pagalba ją išsaugoję. Vyskupas visus kvietė apžiūrint šią parodą atverti savo širdis šiai kūrybai, eksponuojamiems meno dirbiniams ir išsaugotam paveldui ir turėti puikų laiką dvasiniams apmąstymams.

Po sveikinimo žodžio atminimo dovaneles Telšių vyskupui įteikė ir už glaudų bendradarbiavimą rengiant abi parodas dėkojo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė.

Direktorei padėkos žodį tarė ir dideliu nuveiktu darbu pasidžiaugė bei atminimo ženklus įteikė Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Po įžangos, skambant „Ūlos“ atliekamoms adventinėms giesmėms visi atvykusieji apžiūrėjo parodą, turėjo galimybę pabendrauti tarpusavyje prie arbatos puodelio.

Paroda parengta bendradarbiaujant su Telšių vyskupija, nes eksponatai atvežti iš Žemaičių Kalvarijos Bazilikos, Telšių Katedros, kitų šios vyskupijos bažnyčių, Kauno arkivyskupija ir šios arkivyskupijos muziejumi. Šios parodos kuratorė – Lijana Birškytė – Klimienė, o architektė – Gražina Pajarskaitė. Ekspozocija Lietuvos nacionaliniame muziejuje, adresu Arsenalo g. 1, Vilniuje veiks iki 2014 m. kovo 3 dienos. Visi kviečiami čia apsilankyti ir pažvelgti į žemaičių krikščioniškumą ir katalikiško tikėjimo autentiškumą apžiūrint puikią parodą „ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO ŽENKLAI“.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: