į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2014-05-19)
Paskelbta: 2014-05-20 15:20:24

2014 m. gegužės 19 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, o susirinkimas tradiciškai prasidėjo bendra malda – Liturginių valandų Rytmetine, kuriai vadovavo Telšių vyskupo vikaras, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys.

Po bendros maldos Telšių vyskupas pakvietė susimąstymui apie Kristaus sekimą ir išgrynintą intenciją. Remdamasis pop. Pranciškaus mokymu vyskupas kvietė išanalizuoti ar kartais netrukdo sekant Kristumi tuštybė, pinigų ir galios troškimas. Vyskupas kvietė įsigilinti į Kristaus sekimą ir išgryninti savo intencijas.

Kita tema, kurią analizavo Telšių vyskupas – besiartinančių Devintinių šventimo parapijose praktikos ir liturgijos aspektus. Buvo aptarta ir išanalizuota 2014 metų Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos Atlaidų programa (liepos 1 – 12 dienomis). Kunigai buvo supažindinami su Telšių vyskupijos jaunimo centro organizuojamais per vasarą vyksiančiais jaunimui skirtais renginiais. Pristatytos ministrantams skirtų vasaros stovyklų Žemaičių Kalvarijoje programos, liepos 5 dienos vakarą Žemaičių Kalvarijos Šventovėje jaunimo popietės vakaro šventimo dienotvarkė bei aptarti kiti aktualūs, su jaunimo sielovada susiję klausimai.

Telšių vyskupas J. Boruta SJ išsamiai išanalizavo aborto klausimą Popiežiškosios Šeimos Tarybos 1997 m. vasario 12 d. paskelbtame nuodėmklausių vademekume kai kuriais santuokinės moralės klausimais. Jis palietė Bažnyčios mokymą minėtu klausimu ir aptarė to mokymo praktinius aspektus tikinčiųjų sielovadoje. Taip pat vyskupas išsamiai pristatė lietuvių kalba išleistą ir Lietuvoje naudojimui patvirtintą Egzorcizmų ir kitų maldavimų apeigyną, aptarė egzortų praktikos tvarką Telšių vyskupijoje.

Po konferencijos 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Sakydamas pamokslą vyskupas kreipėsi į besimeldžiančiuosius ir priminė dviejų, neseniai šventaisiais paskelbtų popiežių – Jono XXIII ir Jono Pauliaus II mokymą ir jų išsakytas mintis, ypač išryškindamas šių dviejų popiežių sąryšį su Lietuva ir Telšių vyskupija. Vyskupas kalbėjo, jog abu šventieji popiežiai buvo tie, kurie gerai žinojo kas vyksta už geležinės uždangos esančioje okupuotoje Lietuvoje ir savo laiškais bei kalbomis atsiradus progai vis primindavo apie šį katalikišką kraštą pasauliui. Išryškindamas šių popiežių svarbų indėlį į Lietuvos atgimimo raidą, Telšių vyskupas, remdamasis popiežių parašytais laiškais ir sakytomis kalbomis, išsamiai nušvietė jų mokymą ir to mokymo svarbą bei aktualumą šiandienos kontekste.

Po Šv. Mišių visi būrėsi į Telšių Katedros kriptą kur prie Telšių vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus kapo buvo meldžiamasi, kad šis Dievo Tarnas būtų visuotinėje Bažnyčioje paskelbtas šventuoju.

Tradiciškai Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas baigėsi pietumis Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, o kunigai išvyko į savo parapijas, atsisveikindami iki kito susirinkimo, kuris vyks birželio 18 d. Telšiuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: