į pirmą puslapį

Kronika

Dievui pašvęsto gyvenimo narių šventės diena Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2015-02-04 12:29:36

Vasario 2 dieną Visuotinėje Katalikų Bažnyčios liturgijoje švenčiamas Kristaus Paaukojimas Šventykloje ir minima Dievui pašvęstojo gyvenimo asmenų diena. Tą dieną Telšių vyskupijoje, Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, per kasmėnesinius atlaidus buvo meldžiamasi už Dievui pašvęstuosius ir pašaukimus į šį luomą. Tą dieną atlaiduose atstovavo Akmenės dekanatas. Pagrindinėms 12 val. tos dienos iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos kurijos sekretorius neoprezbiteris Donatas Liutika, koncelebravo Akmenės dekanato vicedekanas kan. Egidijus Zulcas, Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Akmenės dekanato ir iš kitur atvykę kunigai, liturgijoje patarnavo Gardų parapijos diakonas Audrius Undraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos IV teologijos kurso ir Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Ventos parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Donvinos Savickienės. Kaip įprasta, Šv. Mišių pradžioje buvo pašventintos taip vadinamos grabnyčinės žvakės, o po to su degančiomis žvakėmis Bazilikoje vyko procesija. Sakydamas pamokslą kun. Donatas išryškino degančių žvakių simboliką ir pasveikino visus vienuolius ir vienuoles su švente ir jų metais. Šiais, Dievui pašvęstojo gyvenimo asmenų metais, svarbu suvokti, jog visi esame pašaukti nešti Kristaus šviesą į savo aplinką už bažnyčių sienų. Kunigas išryškino būtinybę nuolat uždegti savo širdis meile Dievui ir artimui ir ištikimai sekti Kristumi – tikrąja šviesa.

Po Šv. Mišių Bazilikoje buvo einamas Kryžiaus kelias, giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai, Kryžiaus Kelyje sakomi pamokslai. Po pamaldų padėkos žodį Telšių vyskupijos vyskupo J. Borutos SJ ir jo augziliaro vyskupo L. Vodopjanovo OFM, kurie tuo metu buvo išvykę vizitui į Vatikaną „ad limina“ vardu tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas. Po pamaldų atlaiduose dalyvę dvasininkai, seminaristai, seserys vienuolės kartu pietavo, vyko gražus pabendravimas.

Tą pačią dieną Kretingoje į Šv. Klaros seserų vienuolyną rinkosi seserys vienuolės ir broliai vienuoliai iš visos Telšių vyskupijos. Čia broliai pranciškonai, konventualai, įvairių kongregacijų seserys vienuolės, kurių vienuoliniai namai įsikūrę įvairiose Telšių vyskupijos parapijose kartu meldėsi, turėjo bendrystės laiką ir taip šventė Dievui pašvęstojo gyvenimo metus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: