į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-05-18)
Paskelbta: 2015-05-22 15:53:48

2015 m. gegužės 18 dieną Telšiuose įvyko kasmėnesinis šios vyskupijos kunigų formacijos susirinkimas. Telšių vyskupijos Katedroje tos dienos rytą kunigai kartu meldėsi Liturginių valandų Rytmetinę, maldai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos susirinkusiesiems kalbėjo vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis analizavo kai kuriuose Lietuvos laikraščiuose rašytus straipsnius, kuriuose kalbama apie dvasininkus, jų veiklą ir kitus aspektus. Vyskupas analizavo dvasininkų santykį su žiniasklaida. Jis pabrėžė bendravime su žurnalistais aiškumą, terminų tikslumą, dalinimąsi įžvalgomis, tiksliai įvardinat įvairius aspektus. Taip pat vyskupas kalbėjo apie dvasininkų turtinius klausimus. Jis išryškino materialinių gėrybių svarbumą siekiant esminio tikslo – skelbti Evangeliją. Labai svarbu kunigui nepririšti savo širdies prie materialių dalykų, o nuolat rūpintis dvasiniais reikalais bei santykių su Kristumi atnaujinimu. Kunigui svarbu būti susirūpinusiam tiesioginiais pašaukimo uždaviniais, nes padalinta širdis veda į dvigubą gyvenimą ir tai atima ramybę bei tvirtumą tarnaujant Dievui ir žmonėms Bažnyčioje. Vyskupas analizavo Kanonų Kodekso normas, kalbančias apie kunigų pragyvenimą, turtinius dalykus ir akcentavo laikytis svarbiausio dalyko – ištikimybės savo pašaukimui.

Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ analizavo Šventųjų Gailestingumo metų programą ir šventimo kryptį Telšių vyskupijoje. Jis kalbėjo apie Atgailos sakramento svarbą ir jo šventimo būtinumą. Vyskupas akcentavo tikėjimo tradicijos svarbumą, jos jėgą. Puoselėtinos Gegužinės ir Birželinės pamaldos, piligrimystė į šventoves. Ganytojas aptarė Sutvirtinimo sakramento teikimo vyskupijos parapijose grafiką. Sutvirtinimo sakramentas bus pradėtas teikti po Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų ir bus aplankytos visos, net ir pačios mažiausios parapijos. Ganytojas kalbėjo apie jaunimo pastoraciją, drąsino kunigus ieškoti būdų ir metodų bendravimui su jaunimu, kad jie būtų įtraukti į dvasinį, bažnytinį, bendruomeninį gyvenimą.

Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis pristatė per vasarą vyksiančius jaunimui skirtus renginius, stovyklas, jų programas. Kunigas kalbėjo apie pasirengimą Lietuvos katalikiško jaunimo dienoms Alytuje ir jaunų žmonių registraciją į šį renginį. Telšių vyskupijoje iki gegužės 18 d. į jaunimo dienas jau užsiregistravo 350 jaunuolių. Per ateinančią vasarą Telšių vyskupijoje vyks dvi ministrantų stovyklos, jaunimo diena Žemaičių Kalvarijos Didžiuosiuose atlaiduose, jaunimo susitikimas rugpjūčio 26 d. Vėžaičių Šv. Kazimiero diecezinėje Šventovėje.
12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, kunigai, liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių muzikos mokyklos mokytojų ansamblis, vadovaujamas Telšių Katedros vargonininkės Dalios Pleškienės. Sakydamas pamokslą vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie šiais metais viešam garbinimui iškeliamą Turino drobulę. Jis analizavo šių Kristaus įkapių svarbumą tikėjimui, nes tai akivaizdus Kristaus prisikėlimo ir išėjimo iš kapo įrodymas. Vyskupas pateikė išsamius įrodymus, remdamasis Šv. Raštu ir istoriniais faktais, jog ši Drobulė yra Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo liudytoja. Pamokslininkas kvietė visus įsigilinti į šiuos faktus ir pagal galimybes šiemet nuvykti į Turiną Italijoje, nes prie Drobulės šiemet melsis ir popiežius Pranciškus. Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno, kankinio vyskupo V. Borisevičiaus kapo Telšių vyskupijos Katedros kriptoje, o po visų pamaldų pietaujama. Kitas Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas vyks š. m. birželio 18 d. Telšiuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: