į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Kazimiero iškilmė Vėžaičių šventovėje
Paskelbta: 2012-03-06 17:42:27

2012 m. kovo 3–4 dienomis, kai Lietuva meldėsi kreipdamasi į savo dangišką globėją šv. Kazimierą, švęsdama liturginę iškilmę, Telšių vyskupijos piligrimai rinkosi į Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčią, kuri yra Telšių vyskupijos diecezinė šventovė.

Kovo 3 d. 11 val. Vėžaičių šv. Kazimiero šventovėje šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas augziliaras nominatas Linas Vodopjanovas OFM, jas koncelebravo būrelis kunigų, Telšių kunigų seminarijos vadovai, dalyvavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišiose giedojo Gargždų parapijos ateitininkų kuopa ir Vėžaičių parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katausko.

Šv. Mišių pradžioje vyskupas nominatas perdavė tą dieną atlaiduose negalėjusio dalyvauti Telšių vyskupo ordinaro J. Borutos SJ sveikinimo žodį susirinkusiesiems ir kalbėjo, kad ganytojas savo malda ir mintimis yra kartu su visais. Sakydamas pamokslą vyskupas nominatas kreipėsi į susirinkusius tikinčiuosius, primindamas, kad šv. Kazimieras – Lietuvos ir jaunimo globėjas, yra šventumo siekimo pavyzdys visiems. Šventumas – žmonėms Dievo skirta privilegija, kuria pasinaudoti turi kiekvienas. Tapti šventais – reiškia laikytis Dievo įsakymų, vykdyti Dievo valią, tapti kitokiu, skirtingu, gyventi tikėjimu ir siekti galutinio tikslo – amžinojo gyvenimo. Pamokslininkas linkėjo visiems drąsiai eiti šventumo keliu ir šv. Kazimiero pavyzdžiu neišsigąsti sunkumų tame kelyje.

Po šv. Mišių vyko eucharistinė procesija, o po pamaldų padėkos žodį vyskupui nominatui ir visiems susirinkusiems tarė Gargždų dekanato dekanas, Vėžaičių klebonas kan. J. Paulauskas, o naująjį vyskupą nuoširdžiai pasveikino pamaldose dalyvavęs jaunimas.

Kovo 4 d. Vėžaičių šventovėje 11 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, koncelebravo būrelis kunigų. Pamokslą gausiai susirinkusiems tikintiesiems pasakė Telšių ganytojas ordinaras. Jis priminė, jog šioje diecezinėje šv. Kazimiero šventovėje, kuri yra seniausia tokio titulo bažnyčia Vakarų Lietuvoje, kreipiantis į šv. Kazimierą būtina vėl iš naujo pažvelgti į šio Lietuvos šventojo gyvenimą, jo ištikimybę Kristui, jo pamaldumą ir troškimą gyventi su Kristumi ir tame matyti mums paliktą pavyzdį. Taip pat pamokslo metu Telšių vyskupas ordinaras priminė, jog šie metai – pal. arkivysk. J. Matulaičio metai, kviečia vis iš naujo pažvelgti į šio švento gyvenimo žmogų, mokytis iš jo ištikimybės Dievui ir Bažnyčiai, stengiantis, kaip ir Palaimintasis, vykdyti Dievo valią.

Po šv. Mišių vyko eucharistinė procesija, buvo tariami padėkos žodžiai Telšių vyskupui ordinarui J. Borutai SJ už nuolatinį tėvišką rūpestingumą šia diecezine šv. Kazimiero šventove, pasidžiaugta dalyvavusiais atlaiduose, o Telšių ganytojas atsisveikindamas linkėjo vaisingos gavėnios ir ištvermingumo gerame kasdienybėje šv. Kazimiero ir pal. arkivysk. J. Matulaičio pavyzdžiu. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: