į pirmą puslapį

Kronika

Praėjusių metų analizė ir viltingas žvilgsnis į ateitį
Paskelbta: 2023-03-01 23:20:40
 

Telšių vyskupijos dvasininkai 2023 m. kovo 1 d. rinkosi į vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją tradiciniam ugdymo susitikimui. Susitikimą Dienine valandų liturgijos malda pradėjo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas pristatė Telšių kunigų seminarijos praėjusių metų finansinę ataskaitą. Rektorius padėkojo parapijoms už finansinę paramą išlaikant ir puoselėjant tokį svarbų vyskupijai dvasinio ugdymo centrą, po kurio stogu glaudžiasi kunigų seminarijos propedeutinis kursas, vyskupijos sielovados centrai, rekolekcijų bei konferencijų namai bei teikiamos įvairios kitos paslaugos, reikalingos vyskupijos sielovados gyvybingumui užtikrinti.

Katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis pristatė katechezės bei tikybos lankomumo rodiklius. Įdomu, kad kai kuriuose dekanatuose lankomumas auga, o kai kuriuose – mažėja. Buvo bandomos analizuoti pasikeitimų priežastys. Monsinjoras apžvelgė ir Telšių vyskupijos dvasininkų solidarumo brolijos veiklą bei pasidžiaugė, kad brolijos numatyti projektai palaipsniui juda į priekį.

Šeimos centro vadovas Domininkas Lizdenis pakvietė dalyvauti metinėje Lietuvos šeimos centrų konferencijoje, kuri šiemet vyks Telšiuose kovo 25 dieną.

Jaunimo centro vadovė Gabrielė Eitavičienė pristatė pasiruošimą Pasaulio jaunimo dienoms, o ganytojas supažindino kunigus su pop. Pranciškaus kvietimu jaunimui atvykti į Romą rugsėjo 30 d. ir maldos vigilijoje kartu su Taizé bendruomene melstis už prasidedantį vyskupų sinodą.

Caritas vadovė Jūratė Damanskienė bei bendradarbė Agnė Vasiliauskaitė pristatė paramos Ukrainai akciją ir dėkojo už aktyvų parapijų dalyvavimą joje.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius apgailestavo, kad pernai metais vyskupija prarado nemažai kunigų. Penki dvasininkai (vysk. Jonas Boruta SJ, kun. Vladislovas Juškys, kan. Anupras Gauronskas, kun. Valerijonas Rima, kun. Arūnas Bladžius) iškeliavo į dangiškojo Tėvo namus, vienas dvasininkas buvo pervestas į pasauliečių luomą, vienas dvasininkas paliko aktyvią kunigišką tarnystę... Vilties teikia tai, jog pernai metais buvo pašventinti du diakonai, kurie šiemet ruošis prisiimti kunigystės įsipareigojimus. Šiemet taip pat planuojami ir nuolatinio diakono šventimai.

Ganytojas apžvelgė praėjusių metų statistiką, paruoštą pagal iš parapijų gautus duomenis. Vyskupijos teritorijoje gyvena 471 819 gyventojų, iš kurių 72,76 % (343 322) yra katalikai. Kas sekmadienį pamaldas lanko 8,2 % (28 155) katalikų. 2022 metais buvo pakrikštyta 5 090 asmenų. Vyskupas atkreipė dėmesį į tai, jog katalikams tėvams dera kūdikį pakrikštyti pirmaisiais mėnesiais po gimimo, o ne laukti vėlesnio laiko.

Pirmąją šv. Komuniją priėmė 3 190, o Sutvirtinimo sakramentą – 2 643 jaunuoliai; palaiminta 900 santuokų, Ligonių sakramentas suteiktas 6 184 ligoniams, palaidota 6 664 asmenys. Parapijose kunigams tikėjimą skleisti padeda 201 katechetas, o mokyklose darbuojasi 181 tikybos mokytojas. Vyskupijos teritorijoje tarnauja 33 seserys vienuolės, 11 vyrų vienuolių bei 121 tretininkas.

Džiugu, kad daugėja artimo meilės apaštalų skaičius, nes parapijose tarnauja 571 Caritas savanoriai, atliekantys svarbią evangelizacinę misiją. 28 928 asmenims buvo suteikta Caritas pagalba, o kunigai aplankė 15 217 šeimų palaimindami jų namus bei nešdami Gerąją Naujieną.

Telšių vyskupas statistiškai palygino vyskupijos padėtį, pradėdamas nuo 1950 metų iki pat šių dienų. Jei 1999 metais vyskupijos teritorijoje gyveno 731 044 gyventojai, o vienam kunigui tekdavo 4 166 katalikų, tai 2022 metais turime 471 819 gyventojų, o vienam kunigui tenka 2 187 katalikai. Mažėjantis statistiškai tenkantis vienam kunigui katalikų skaičius suteikia galimybę vystyti labiau asmeninę sielovadą, nukreipta ne „į mases“, bet besiremiančią asmeniniu santykiu.
Vyskupas Algirdas atkreipė dėmesį į Lietuvoje pradedančias plisti makabriškas „laidojimo“ tradicijas, kuomet mirusio žmogaus pelenai „išsidalijami“ tarp artimųjų mažose kapsulėse, ar inkrustuojami į papuošalus. Krikščionys pirmenybę teikia kūno palaidojimui, tačiau dėl higieninių, ekonominių ar socialinių sumetimų nedraudžiama ir kremuoti, nebent kremavimas būtų pasirinktas dėl krikščioniškajam mokymui prieštaraujančių priežasčių. Vyskupas priminė, kad Tikėjimo mokymo kongregacija 2016 metų instrukcijoje Ad resurgendum cum Christo aiškiai nurodė, kad „siekiant išvengti bet kurios panteizmo, natūralizmo ar nihilizmo apraiškos, mirusio tikinčiojo pelenų nevalia išbarstyti ore, sausumoje, jūroje ar kaip nors kitaip, nei laikyti jų suvenyruose, juvelyriniuose dirbiniuose ar kituose objektuose“ (plg. https://eis.katalikai.lt/vb/romos_kurija/kongregacijos/tikejimo-mok/2016-08-15_instrukcija-ad-resurgendum-cum-christo).

Ganytojas pasidalino vasario pradžioje Prahoje vykusio sinodinio kelio Europos žemyno susitikimo pagrindiniais teologiniais akcentais ir palinkėjo gerų rekolekcijų kunigams, kurie jas atliks kovo mėnesį.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: