į pirmą puslapį

Kronika

Nemakščiuose paminėtos kunigų mirties sukaktys
Paskelbta: 2023-09-09 21:30:23
 

2023 m. rugsėjo 9 d. Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje žmonės rinkosi maldai už buvusius šios parapijos kunigus, kurie paliko gilų pėdsaką ne tik parapijos istorijoje, bet ir žmonių širdyse. Ypatingai buvo prisimenamas prieš 40 metų miręs kun. Stanislovas Gorodeckis, prieš 30 metų miręs prel. Petras Butkus ir beveik prieš devynis mėnesius į Tėvo namus iškeliavęs kun. Arūnas Bladžius.

Šv. Mišioms vadovavęs Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius homilijoje padėkojo parapijiečiams už tokią didelę pagarbą buvusiems klebonams ir saugomą jų atminimą. Kun. S. Gorodeckis, kilęs iš Kuršėnų parapijos, paskutiniuosius penkiolika gyvenimo metų praleido Nemakščiuose. Jis įsiminė parapijiečiams savo gerumu bei svetingumu. Gūdžiais sovietmečio metais daugelis žmonių per jo tarnystę atrado kelią į tikėjimą. Labai graži jo mirtis. Jis nuvyko į Tauragę, į kunigų rekolekcijas. Slapta, mažomis grupelėmis kunigai buvo susėdę zakristijoje ir klausėsi konferencijos apie mirtį. Tuomet ir nusvyro jo galva. Laidotuvėse pamokslą sakė vysk. Antanas Vaičius, dalyvavo ir kalbą sakė provoslavų šventikas Joanas Semionovas bei liuteronų vysk. Jonas Kalvanas.

Prel. Petras Butkus yra kilęs iš Nemakščių parapijos, bet karo audros nubloškė jį net į Australiją. Daug pasidarbavęs išeivijoje prelatas nepamiršo savo krašto. Vos atkūrus Lietuvai Nepriklausomybę jis rėmė naujos bažnyčios statybą ir panoro būti palaidotas Nemakščių bažnyčios šventoriuje. Viso savo gyvenimo santaupas prel. P. Butkus paskyrė Nemakščių bažnyčiai, už ką jam nepaprastai dėkingi parapijiečiai.

„Kas sieja šiuos du dvasininkus?“ – retoriškai klausė ganytojas. „Tai – dvasinis pašaukimas ir meilė Dievui bei žmonėms. Todėl didžiausias dėkingumas jūsų parapijoje tarnavusiems dvasininkams tebus ne kokie dideli paminklai ar kiti įamžinimai, bet visų pirma malda už juos, o dar svarbiau – kad mes gyventume taip, kaip jie mokė, ir kaip mus per gyvenimą vedė“.

Po šv. Mišių visi išėjo į šventorių prie prel. P. Butkaus kapo ir pasimeldė už parapijos geradarį. Po to dvasininkai sėdo į garsųjį aštuonratį ir dardėjo į Nemakščių kapines, kur palaidotas kun. S. Gorodeckis. Prie kapo žodį tarė gerai kunigą pažinoję bičiuliai - kan. Zenonas Degutis bei kan. Jonas Paulauskas. Pamaldose dalyvavęs gausus parapijiečių būrys liudija didžiulę pagarbą Dievui ir žmonėms tarnavusiems dvasininkams. Pamaldose dalyvavo ir Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai.

Vyskupas taip pat aplankė ir pasimeldė prie aštuonračio išradėjo Pšemislovo Neveravičiaus kapo. 1907 m. P. Neveravičius užpatentavo savo išradimą ir atsisakė jį parduoti vokiečiams, tikėdamasis pats pradėti gaminti aštuonračius automobilius. Jo svajonė, deja, neišsipildė, o išradimas iki šių dienų naudojamas kariškių transporteriuose, sunkiojoje technikoje bei gaminant mėnuleigius. Aštuonračio muziejaus vadovas Leonas Tamulevičius papasakojo apie išradimo reikšmę ir ragino nepamiršti Nemakščių krašto šviesuolių.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: