į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2010 12 23)
Paskelbta: 2011-01-04 12:57:32

2010 m. gruodžio 23 d. vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Kaip įprasta, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiojoje aulėje susirinkę dvasininkai susirinkimą pradėjo bendra malda. Po maldos susirinkusius kunigus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, o konferenciją apie įvairias teologines kryptis kunigams skaitė Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas doc. teol. dr. Vladas Gedgaudas. Po konferencijos susirinkę kunigai buvo pakviesti pasiruošti prieškalėdinei išpažinčiai, o klausimus sąžinės patikrinimui skaitė ir kunigams išpažinčiai pasiruošti padėjo Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kun. teol. lic. Viktoras Ačas. Klausimai išpažinčiai buvo tie patys kaip ir Čenstachavoje vykusiose rekolekcijose, parengti pagal evangelinius palaiminimus.

12 val. šv. Mišių koncelebracijai, kurią aukojo Telšių vyskupijos kunigai, vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Pamokslą pasakė Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės klebonas kun. teol. lic. Vilius Viktoravičius. Šv. Mišias koncelebravo du garbūs Telšių vyskupijos dvasininkai – Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvas mons. doc. dr. jubil. V. St. Brazdeikis ir Telšių vyskupo vikaras, Telšių vyskupijos kurijos moderatorius apaštal. protonot. jubil. J. P. Gedgaudas, kurie tą dieną šventė 55-erių kunigiškos tarnystės metų sukaktį. St. Brazdeikis taip pat šventė 80-ties savo amžiaus jubiliejų.

Šie garbieji jubiliatai kunigais buvo pašventinti 1955 metų gruodžio 18 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje. Kunigais juos pašventino vyskupas (vėliau arkivyskupas) J. Steponavičius. Šie du uolūs ir Bažnyčiai atsidavę dvasininkai kilę iš Žemaitijos per ilgus kunigystės metus darbavosi įvairiose parapijose bei ėjo įvairias pareigas.Šv. Mišių pabaigoje savo ir visų vyskupijos kunigų vardu garbiuosius jubiliatus sveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, į savo dėstytojus sveikindami kreipėsi Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai.

Po šv. Mišių buvo aplankyti Vyskupo kankinio Dievo Tarno Vincento Borisevičiaus žemiškieji palaikai, kurie ilsisi Telšių katedros kriptoje ir melstasi prašant jį iškleti į šventųjų garbę. Po pamaldų Telšių kunigų seminarijos refektorijume kunigai kartu su savo ganytoju šventė Kūčias dalindamiesi Kalėdaičiais ir kūčiškais valgiais.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: