į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupo Jono Borutos SJ mirties metinių minėjimas
Paskelbta: 2023-12-18 21:06:11
 

2023 m. gruodžio 17 d. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje buvo meldžiamasi už prieš metus mirusį Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, kuris pasirinko būti palaidotas Žemaičių Kalvarijos parapijos kapinėse šalia kitų kunigų.

Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis bei kiti dvasininkai.

Pamaldų pradžioje Telšių vyskupas Algirdas priminė, kad švenčiamas adventinio džiaugsmo sekmadienis ir sakė: „kaip šiandien liturgija kviečia mus džiaugtis Viešpatyje, taip mes ir tikime, kad tikras ir tvarus džiaugsmas įmanomas tik su Viešpačiu ir Viešpatyje. Prieš metus Viešpats pasišaukė vyskupą Joną Borutą SJ, tad šventų Mišių aukoje dėkokime už jo tarnystę ir melskime Viešpatį suteikti jam amžiną džiaugsmą, šviesą ir ramybę“.

Homilijoje vyskupas Linas, kuris keturis metus buvo vyskupo J. Borutos SJ pagalbininku, kalbėjo ne tik apie iš tikėjimo kylantį džiaugsmą, bet ir pasidalino asmeniniais prisiminimais apie vyskupą Joną ir apie tai, kas jam kėlė džiaugsmą. Vyskupo akys džiaugsmu spindėdavo tuomet, kai jis kalbėdavo apie fiziką, apie Bažnyčios istoriją, apie mūsų tautos ir valstybės istoriją, tačiau virš viso buvo siekis, kad tauta pažintų Kristų ir juo sektų. Vyskupas J. Boruta SJ gėrėdavosi šeimomis, kurios eidavo Kalvarijos kalnus, todėl pop. Benediktui XVI pasiūlė suteikti Žemaičių Kalvarijos maloningajam Mergelės Marijos paveikslui Krikščioniškųjų šeimų Karalienės titulą.

Po šv. Mišių jautrų prisiminimo žodį tarė LR seimo narys Jonas Varkalys, priminęs vyskupo J. Borutos SJ palaikomą idėją, kad Kalvarijos koplyčios turėtų savo globėjus. Iš bazilikos žmonės patraukė į kapines prie vysk. J. Borutos SJ kapo. Vysk. Algirdas pristatė kapo paminklo idėją ir vadovavo maldai. Pasimeldus ir pagiedojus giesmes bendrystė tęsėsi vienuolyno menėse.

2023 m. gruodžio 19 d. Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje taip pat buvo minimos vysk. Jono Borutos SJ mirties metinės. Iš pat ryto susirinkę tikintieji giedojo Žemaičių Kalvarijos kalnus. Prieš šv. Mišias Telšių vyskupijos kunigai giedojo Gedulines valandas. Šv. Mišioms Telšių katedroje vadovavo Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas, buvęs Telšių katedros parapijos klebonas vysk. Darius Trijonis. Koncelebravo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, ir gausus būrys kunigų.

Homilijoje arkivysk. Lionginas prisiminė susitikimus pogrindžio sąlygomis su Jonu Boruta, kuris buvo ne tik mokslininkas fizikos srityje, tačiau organizuodavo jaunimo keliones į kalnus, kurių metu vykdavo rekolekcijos. Vysk. Jonas Boruta SJ daug kur buvo pirmasis:

- nors pats nestudijavo Bažnyčios istorijos, tačiau ėmėsi šios disciplinos ir išugdė visą eilę istorikų;

- pirmasis pradėjo vesti religinės valandėlės laidą Lietuvos televizijoje, nors neturėjo žurnalistinio išsilavinimo.

Labiausiai vysk. J. Borutos SJ veikla atsiskleidė jam tapus Telšių vyskupu. Su nepaprastu uolumu lankė parapijas, ilgai mokė žmones sakydamas ilgokus pamokslus, tačiau visa tai vyko iš meilės ir noro perteikti kuo daugiau krikščioniškosios dvasios.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas Algirdas padėkojo visiems už maldas ir pakvietė į kunigų seminariją bendrystės pokyliui.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: