į pirmą puslapį

Kronika

Žemaičių Kalvarijoje melsta apsaugos nuo drakono
Paskelbta: 2024-01-02 20:02:15
 

Vos prasidėjus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 2024-iesiems metams Žemaičių Kalvarijoje sausio 2 dieną vyko atlaidai, kuriuos pravedė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Bazilikoje patarnavo Plungės dekanato kunigai, giedojo Plungės parapijos choras. Šv. Mišiose buvo melsta pasauliui taikos ir ramybės, o taip pat prisimintas prieš metus į Tėvo namus iškeliavęs pop. Benediktas XVI.

Homilijoje Telšių vyskupas komentavo pirmąjį skaitinį iš Pirmojo Jono laiško: „apaštalas mus įspėja apie melą, kuris siekia mus nukreipti nuo išganymo kelio. „Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Kristų esant Mesiją? Tas yra ir antikristas, nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų“. Evangelistas kalba apie paskutiniuosius laikus, kuriuose pasirodys daug antikristų: „iš to mes sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė“.

Antikristas – paslaptinga Šventojo Rašto figūra: kartais ji siejama su konkrečiu žmogumi, kartais su žmonių grupe – organizacija ar net su politine sistema... Tačiau viena labai akivaizdu, kad už to slypi piktosios dvasios veikla.

Mes palydėdami senuosius metus ir sutikdami Naujuosius linkėjome, kad ateinantys metai būtų geresni. Gal kiek jus nuliūdinsiu, bet Biblija to mums nežada. Ji sako, kad kuo toliau, tuo krikščionims pasaulyje bus sunkiau, nes prieš pasaulio pabaigą suaktyvės antikristo veikla.

Pagrindinis antikristo tikslas – griauti Dievo tvarką. Tai vyksta per šeimos griovimą, per įvairias dorovinio gyvenimo „laisves“, vietoj tikrojo tikėjimo siekiama įbrukti kokį nors pigų pakaitalą – tikėjimą likimu, amuletais, talismanais, zodiakais ir t.t.

Kristus – Dievo pateptasis. Apaštalas Jonas primena apie patepimą: „Jūs esate gavę Šventojo patepimą“, o tai reiškia, kad antikristas nutaikys savo veiklą ir prieš krikščionis, nes krikščionys yra patepami šventaisiais aliejais Krikšto bei Sutvirtinimo metu.

Prieš keletą dienų Vatikanas paskelbė statistiką apie per 2023 metus pasaulyje žuvusius Evangelijos skelbėjus, kurie tarnavo Bažnyčios pasiuntinybėje kaip misionieriai: 1 vyskupas, 8 kunigai, 7 pasauliečiai, 4 vienuoliai ir vienuolės. Iš viso – 20 misionierių paaukojo savo gyvybę tik dėl to, kad skelbė Kristų.

Matome, jog antikristas veikia ne tik misijų kraštuose, bet jo veikimo ženklų pilna ir mūsų artima aplinka. Štai pastarosiomis dienomis visur daug kalbama apie drakoną, apie jam pašvęstus metus... Kai kurios žiniasklaidos priemonės daugiau dėmesio skyrė drakono metams, negu Kalėdų slėpiniui nušviesti.

Pastarosiomis dienomis viešoje erdvėje išgirdau keisčiausių paraginimų. Štai vienas iš jų: „Užsitikrink drakono paramą, ir tau garantuota sėkmė bei aukšta padėtis visuomenėje“. Užsitikrinti drakono paramą? - O tai kas tas drakonas?

Atsiverskime Apreiškimo knygą: 12,3 „Štai pasirodė danguje milžiniškas ugniaspalvis slibinas (drakon – gr.)“. Drakonas „tykodamas sustojo priešais Moterį, kad, jai pagimdžius prarytų kūdikį“. Skaitydami toliau suprantame, jog tas slibinas – drakonas yra velnias, šėtonas, piktoji dvasia. Arkangelas Mykolas kovojo danguje su drakonu ir kovą laimėjo. Tą eschatologinę kovą aprašo Apreiškimo knyga.

Tikintiesiems čia nieko naujo, nes mes jau pažįstame tą drakoną., kasdien jaučiame jo atakas. Daugelyje religijų ir kultūrų drakonas simbolizuoja Dievui priešiškas jėgas. O kad pas mus iš to bandoma padaryti kažkokį kultą, vos ne religiją, raginama drakonu pasitikėti, nešioti jo ženklus, talismanus – tai ir yra konkreti antikristo veikla.

Ne vien tik arkangelas Mykolas nugalėjo tą senąjį drakoną. Kiekvienas krikščionis raginamas pasitikėti Viešpačiu ir nepasiduoti piktojo suvedžiojimams. Štai mūsų tautoje nuo seno buvo gerbiamas šv. Jurgis, vaizduojamas ant arklio ir nusmeigiantis piktąjį drakoną. – Tai paveikslas, kuris padrąsina kiekvieną, abejojantį savo tikėjimu.

Matome, jog turime daug padrąsinimo ir pavyzdžių, kurie neleis mums pasiduoti antikristo vilionėms, nes su padėka Dievui palydėjome praėjusius metus ir su pasitikėjimu priėmėme 2024-uosius mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus metus. O norėčiau visiems palinkėti to, ko negalima nusipirkti už jokius pinigus: sveikatos, ramybės, taikos ir Aukščiausiojo palaimos. O Mergelė Marija, kuri sutraiško drakoną, teužtaria ir tegina mus nuo įvairių antikristų ir kitų neprietelių.“

Po Eucharistijos šventimo bazilikoje buvo einami ir giedami Kalvarijos kalnai. Pamokslus sakė kunigai Klemensas bei Paulius Jaraminai. Pabaigoje vyskupas padėkojo piligrimams iš Plungės dekanato ir pasidžiaugė, kad Kalnus ėjo giedojo ir nemažas jaunimo būrys. Besimeldžiantis jaunimas liudija, kad Bažnyčia ir tauta turi ateitį.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Simono Rubavičiaus nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: