į pirmą puslapį

Kronika

Kunigų susitikimas Telšiuose
Paskelbta: 2024-02-23 00:27:01
 

2024 m. vasario 22 d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyko antrasis šiemet Telšių vyskupijos kunigų susitikimas. Susirinkusiems dvasininkams ir vyskupijos centrų darbuotojams kalbėjo Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje tarnaujantis kun. Mindaugas Malinauskas SJ. Kun. Mindaugas yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės asistentas, o nuo 2023 m. - Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje. Atvykęs svečias kreipėsi į Telšių vyskupijos kunigus, ragindamas aktyviai skatinti tikinčiuosius melstis popiežiaus intencijomis.

Kun. M. Malinauskas SJ papasakojo, kad ši tradicija atsirado Prancūzijoje ir pirmiausia paplito tarp vienuolių jėzuitų dar 1844 m., kai vienos Pietų Prancūzijos jėzuitų kolegijos studentų dvasios tėvas François Xavier Gotrelet’as pasiūlė studentams naują būdą būti apaštalu ir misionieriumi kasdieniame gyvenime, pavedant Kristui visus dienos darbus ir veiklas. Šį žingsnį paskatino konkrečios aplinkybės: trumpam iš misijų kraštų, dažniausiai Pietų Indijoje, sugrįžę kunigai, lankydami namus, kuriuose patys kitados buvo ugdomi, su begaliniu užsidegimu ir entuziazmu pasakodavo jauniesiems jėzuitams apie savo darbus, patirtis tolimuose kraštuose bei Evangelijos nepažįstančių žmonių minias. Misionieriško uolumo kupini pasakojimai žadino ir studentų įkarštį dėl Viešpaties, bet kartu kėlė liūdesį ir nusiminimą matant, koks dar ilgas kelias jų laukia iki kunigystės ir misijų, todėl jų dvasios tėvas pasiūlė jiems tai, kas galėtų padėti iš naujo atrasti ilgų studijų prasmę.

Ilgainiui ši maldos apaštalavimo praktika paplito tarp pasauliečių ir buvo net popiežiaus pastebėta. Pop. Leonas XIII nuo 1879 m. pasiūlė kiekvieną mėnesį melstis tam tikra intencija. 1928 m. pop. Pijaus XI rūpesčiu prie pirmosios mėnesio intencijos pridedama antroji - evangelizacinė mėnesio intencijos. Malda šiomis intencijomis, kurios apėmė žmonijai ir Bažnyčiai rūpimus klausimus, plėtė tikinčiųjų širdžių horizontus ir kvietė labiau atsigręžti į Visuotinės Bažnyčios poreikius.

Šiandien melstis popiežiaus intencija, tai – dalyvauti „širdžių tinkle“, kuris apima 89 šalis. Šiam Pasauliniam popiežiaus maldos tinklui 2018 m. suteiktas popiežiškosios institucijos statusas ir patvirtinti įstatai, o tarnystė vadovauti ir toliau patikėta jėzuitams.

Kun. M. Malinauskas SJ pakvietė visus būti misijonieriais meldžiantis už Bažnyčios ir pasaulio poreikius, aukotis su Jėzaus širdimi, nes kur du ar trys susirenka melstis, ten ir Viešpats yra tarp jų! “Ne visi gali būti misionieriais kažkurioje vietoje, bet visi gali melstis ir būti kartu maldoje”, - tikino prelegentas.

Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis pristatė vyskupijos kunigams centro 2023 m. veiklos ataskaitą. Buvo atkreiptas dėmesys į situaciją parapijose ruošiant vaikus ir jaunimą katechezei bei sakramentų priėmimui. Mons. R. Gudlinkis palygino situaciją švietimo įstaigose pagal dekanatus 2022 ir 2023 metais bei tikybos pamokų lankomumą. Anot jo, mokiniai lanko tikybos pamokas daugiausia prieš pasiruošimą Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams. Vyskupijoje šiuo metu dirba 173 tikybos mokytojai. Katechetikos centro vadovas taip pat pabrėžė būtinybę organizuoti reguliarius susitikimus su sakramentams besiruošiančių jaunuolių tėvais.

Šiemet Telšių vyskupijoje 15 suaugusiųjų priims Krikštą Velyknakčio liturgijoje.
2646 jaunuoliai gegužės ir birželio mėnesiais bus pasiruošę iš vyskupo rankų priimti Sutvirtinimo sakramentą. Taip pat kalbėta apie parapijose veikiančias pastoracijos veiklas, maldos grupeles, bažnytinius chorus ir kitas katalikiškas organizacijas. Kunigai pasidžiaugė ženkliai išaugusiu patarnautojų skaičiumi.

Dar viena pozityvi žinia - gausiai lankomas Alfa kursas. Gyvojo Rožinio maldos grupė yra pati gausiausia tarp visų vyskupijos maldos grupių. Padėkota šios maldos grupės organizatorei vyskupijoje - sesei Editai Gedmintaitei iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio Nepaliaujamos Pagalbos seserų kongregacijos. Pastebėta, kad nemaži skaičiai jaunimo dalyvauja įvairiose katalikiškose veiklose.

Telšių vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius pateikė aktualią informaciją, aptarė einamuosius klausimus, apžvelgė bendrą situaciją Telšių vyskupijoje 2023 metais, palygindamas duomenis ir turimus skaičius su ikipandeminiu laikotarpiu.

Sumažėjo viena parapija – Vegeriai neteko parapijos statuso, o jos teritorija buvo prijungta prie Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo parapijos. Vyskupijoje, deja, sumažėjo
kunigų ir ženkliai nukrito Santuokos bei Krikšto sakramentų skaičius bažnyčiose. Pagal pateiktas parapijų ataskaitas, vyskupijoje yra 73 procentai katalikų. Kunigai buvo paraginti aktyviau raginti tikinčiuosius priimti Ligonių patepimo sakramentą, taip pat reguliariai pervesti į vyskupijos kuriją lėšas, numatytas tiek sielovados centrų, tiek seminarijos, tiek Marijos radijo išlaikymui.

Jaunimo centro vadovė Gabrielė Eitavičienė pristatė dvasininkams būsimus artimiausius renginius: Pašaukimų savaitgalį, Sutvirtinamųjų rekolekcijas, Ministrantų žygį Žemaičių Kalvarijoje, Patarnautojų susitikimą liepos mėnesį Romoje. Caritas vadovė Jūratė Damanskienė pristatė būsimus Caritas 35-ečio renginius ir informavo apie startuojančią naują akciją - Gavėnios krepšelius, skirtus palengvinti vargstančiųjų gyvenimą. J. Damanskienė prašė kunigų pagal galimybes suaktyvinti Caritas veiklą ir įsitraukti į ją patiems. Caritas direktorė pristatė kovo 8 – 9 dienomis organizuojamas rekolekcijos Caritas savanoriams
Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

Vyskupijos Šeimos centro atstovė Virgilija Lizdenienė aptarė jaunavedžių pasiruošimo programą per 2023 metus. Tokių porų buvo apie 500.

Po sočių pietų ir malonaus susitikimo dvasininkai išsiskirstė į savo tarnystės vietas. Kitą kartą Telšių vyskupijos kunigai susirinks Didįjį Ketvirtadienį, kovo 28 dieną, Telšių Katedroje, kur bus šventinami aliejai ir atnaujinami kunigystės pažadai.

Sonata Jakumienė
Telšių vyskupijos kurijos referentė
Domininko Lizdenio nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: