į pirmą puslapį

Kronika

Atvirų durų diena ir Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų susirinkimas Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje
Paskelbta: 2012-05-08 20:05:30

2012 m. gegužės 5 d. Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko tradicinė atvirų durų diena ir Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų susirinkimas. Šį renginį organizavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija ir Telšių vyskupijos jaunimo centras. Tą dieną į Kunigų seminariją iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų susirinko arti šimto įvairaus amžiaus Šv. Mišių patarnautojų. Patarnautojai buvo registruojama, suskirstyti į skirtingo amžiaus grupes, kurioms vadovavo Telšių kunigų seminarijos klierikai.

Grupelėse patarnautojai susipažino, turėjo užsėmimus, ruošėsi Šv. Mišių liturgijai, repetavo giesmes.
Didžiojoje Seminarijos auloje susirinkusius ministrantus sveikino Telšių vyskupai – ordinaras J. Boruta SJ ir augziliaras L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. V. Ačas, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. A. Mačius, Seminarijos klierikų dekanas klier. Andrius Bakstys.

Vyskupas ordinaras sveikindamas susirinkusiuosius kalbėjo apie Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, numatomą programą, pristatė istorinę tikrovę apie Žemaičių krikštą ir kvietė būti aktyviais kunigų pagalbininkais parapijose.
Vyskupas augziliaras analizavo ministranto – patarnautojo užduotis parapijose, jų tarnystės prasmę, atsakomybę ir drąsino būti ištikimais Kristui.

Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. V. Ačas sveikindamas kvietė apžiūrėti seminariją, klausinėti apie studijas čia, apie seminarijos gyvenimą, apie pašaukimą ir atsiliepimą į jį. 10 ar 11 klasių baigusius jaunuolius Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kvietė pamąstyti ar nenorėtų jie studijuoti šioje mokykloje ir geriau pažinti savo pašaukimą, ypač tiems, kurie pamąsto apie kunigiškąjį kelią ateityje.

Po sveikinimų Telšių Katedroje buvo laikomos šv. Mišioms, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, kartu meldėsi Telšių vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. V. Ačas, prefektas kan. A. Sabaliauskas, Telšių vyskupijos dekanatų jaunimo dvasios vadai. Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie jauno žmogaus kelią tikėjime, Kristaus pažinime, o kaip pavyzdį pristatė neseniai amžinybėn iškeliavusio Jėzaus draugijos nario Gvido, kilusio iš Rietavo gyvenimą. Jis nuo jaunų dienų buvo uolus šv. Mišių patarnautojas, vėliau mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, įstojo į Jėzaus draugiją, studijavo universitetuose Romoje ir JAV. Sunki liga jį jauną pakirto ir būdamas tik truputį virš 30 amžiaus iškeliavo amžinybėn, palaidotas Kaune. Jo rašyti žodžiai apie tikėjimo kelią, santykį su Dievu ligoje, sunkiame išbandyme. Gilaus tikėjimo jaunas žmogus išgyveno šį išbandymą, pažindamas Viešpaties artumą ir patirdamas jo meilę. Tai gražus ir uždegantis pavyzdys jaunam žmogui kaip augti tikėjime, tarnystėje Viešpačiui, ištikimybėje idealams.

Po šv. Mišių jaunuoliai pietavo Telšių kunigų seminarijos valgomajame, po to vyko praktiniai užsiėmimai.
Renginį vainikavo išvyka į prie Luokės miestelio esantį istorinį Šatrijos kalną. Čia, vadovaujant Telšių vyskupui augziliarui L. Vodopjanovui OFM, vyko Gegužinės pamaldos, o atvykusiuosius maloniai priėmė, pasveikino ir globojo Luokės parapijos klebonas Virginijus Palionis, talkinamas savo parapijiečių. Sveikindamas atvykusiuosius klebonas priminė, kad per visą žinomą istoriją, ant Šatrijos kalno Gegužinės pamaldos atliekamos pirmą kartą. Po pamaldų Luokės parapijos moterys visus vaišino skaniu luokiškių verdamu šiupiniu bei žolelių iš Šatrijos kalno apylinkių arbata, kurie buvo verdami čia pat, šalia kalno ant laužo.

Pasimeldę, pasistiprinę, įspūdžiais pasidalinę, vyskupo L. Vodopjanovo OFM palaiminti jaunuoliai išsiskirstė į savo namus, grįžo į savo parapijas, atsisveikinę iki kito, Telšių vyskupijoje tradiciniu tapusio, visuotinio ministrantų susitikimo ir kitais metais.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: