į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir akolitų skyrimai (2012 05 18)
Paskelbta: 2012-05-22 11:53:29

2012 m. gegužės 18 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų surinkimas. Tą dieną susirinkę kunigai kartu meldėsi, o rytmetinei bendrai maldai, pasveikinę susirinkusiuosius, vadovavo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos į susirinkusius kunigus kreipėsi Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, kuris aptarė einamuosius Telšių vyskupijos reikalus, analizavo Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programą, kalbėjo apie vasarą vyksiančias šv. Mišių patarnautojams skirtas stovyklas, kurias tradiciškai kiekvienais metais rengia Telšių kunigų seminarija kartu su Telšių vyskupijos jaunimo centru, taip pat buvo pažvelgta į Ganytojo keliones lankant maldininkus, kurie gieda Gegužines pamaldas bažnyčiose, koplyčiose, prie koplytėlių, kapinaitėse, prie kryžių.

Antrojoje susirinkimo dalyje kalbėjo svečias iš Vilniaus LVK generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. R. Doveika. Jis aptarė naujoves santuokos registravimo srityje. Kalbėdamas apie tai, jog nuo š. m. birželio 1 d. besikeičianti tvarka, kurią bendru sutarimu patvirtino LR Teisingumo ministras ir LVK pirmininkas, įgalioja kunigus apie jų bažnyčioje palaimintą santuoką per 10 dienų pranešti teritoriniam Civilinės Metrikacijos skyriui. Teisingumo ministerija yra įsipareigojusi kartą per pusmetį vyskupijų kurijoms pateikti įregistruotų bažnytinių santuokų sąrašus. Svečias išsamiai išdėstė naująją tvarką, atsakinėjo į kunigų užduodamus klausimus, išaiškino kaip tinkamai užpildyti Teisingumo ministerijos patvirtintą pranešimo formą.

Po konferencijos Telšių Katedroje buvo laikomos šv. Mišios. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Ž. Kulpys, Telšių vyskupijos kunigai. Šv. Mišių metu akolitų skyrimai buvo suteikti 6 Telšių kunigų seminarijos III teologijos kurso klierikams. 5 Telšių vyskupijos klierikus: Andrių Bakstį, Andrių Tarvidą, Audrių Undraitį, Martyną Girininką ir Donatą Liutiką skyrimams pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. V. Ačas, o šioje seminarijoje studijuojantį Vilkaviškio vyskupijos klieriką šiems skyrimams pristatė Vilkaviškio vyskupijos atstovas, šios vyskupijos kurijos kancleris kun. Ž. Kulpys.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ tikintiesiems nuodugniai išaiškino akolito skyrimų prasmę, reikšmę bei akolito uždavinius Bažnyčioje. Akolitai tampa ekstraordinariniais šv. Komunijos dalintojais, tokiu būdu prisiliesdami prie pačių sakraliausių dalykų. Vyskupas kvietė gerai suprasti ir įsigilinti į šią skyrimų pakopą, po kurios kandidatai priartėja jau prie šventimų.

Po šv. Mišių naujuosius akolitus sveikino Telšių vyskupai ordinaras J. Boruta SJ ir augziliaras L. Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Ž. Kulpys.

Po iškilmių buvo meldžiamasi prie vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo Telšių Katedros kriptoje, meldžiant, kad jis būtų kuo greičiau iškeltas į altorių garbę ir taip pat prašant, kad jo dvasios būtų ir naujai paskirti akolitai.

Po susirinkimo ir visų pamaldų visi rinkosi šventiniams pietums į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: