į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Justino - Telšių vyskupijos globėjo iškilmė
Paskelbta: 2012-06-04 11:24:28

2012 m. birželio 1 d. Bažnyčia mini šv. Kankinį Justiną. Tą dieną savo dangiškąjį globėja iškilmingai mini ir Telšių vyskupija. 12 val. Telšių Katedroje buvo laikomos iškilmingos šv. Mišios, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Šv. Mišioms, kurias koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkai, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitulos kanauninkai, prelatai, monsinjorai, dekanai ir vicedekanai, vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Šv. Mišiose dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Ganytojas šv. Mišių pradžioje tikintiesiems pristatė kankinį, filosofą, apologetą šv. Justiną. Jis papasakojo apie šio šventojo gyvenimą, jo atsivertimą, ištikimybę Kristui ir Bažnyčiai. Ganytojas pateikė šio šventojo mokymo momentus, ypač išryškindamas šv. Justino mokymą apie sekmadienio šventimą ir Eucharistiją.

Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Telšių Katedros kanauninkų kapitulos pirmininkas, Šilalės parapijos klebonas ir šio dekanato dekanas kan. A. Genutis. Pamokslo metu jis išryškino Bažnyčios mokymą apie šventųjų bendravimą ir jų užarimą pas Viešpatį, meldžiant iš Dievo reikiamų malonių. Kanauninkas priminė besiartinančio Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus svarbą, kalbėjo apie šiam jubiliejui pasiruošimą ir dvasinio atsinaujinimo būtinybę. Tikėjimo tvirtumo jis kvietė mokytis iš šv. Justino, kuriam dėl Kristaus teko paaukoti savo gyvybę, nes krikščionių persekiojimo metu II a. jam ir jo mokiniams buvo nukirstos galvos. Pamokslininkas priminė Telšių vyskupijos istorijos detales ir tai, jog už tikėjimą ir šioje vyskupijoje yra paaukojusių savo gyvybę ir vienas iš tokių pavyzdžių – Telšių vyskupas kankinys Dievo Tarnas V. Borisevičius. Tokie pavyzdžiai kviečia ir šiandienos žmogų gilesniam tikėjimui ir glaudesnei bendrystei su Kristumi, mokantis iš šv. Kankinio, filosofo Justino.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ pakvietė visus prie pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio kapo į Telšių Katedros kriptą maldai už pirmąjį Telšių ganytoją, jo dangiškojo globėjo dienoje. Vyskupas ordinaras priminė pirmojo Telšių vyskupo biografijos faktus bei tai, jog pal. J. Matulaitis, kurio metus šiemet švenčiame, ir pirmasis Telšių vyskupas Just. Staugaitis buvo geri bičiuliai dar nuo gimnazijos laikų, nes abu mokėsi vienoje klasėje Marijampolėje. Katedros kriptoje buvo meldžiamasi už pirmąjį Telšių vyskupą, Vasario 16 – osios akto signatarą, žymų politiką ir dvasininką Just. Staugaitį taip pat altoriaus garbės buvo meldžiama toje pačioje kriptoje besiilsinčiam Vyskupui kankiniui V. Borisevičiui.

Po iškilmingų pamaldų jų dalyviai rinkosi šventiniams pietums į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: