į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2012 06 18)
Paskelbta: 2012-06-19 15:58:55

2012 m. birželio 18 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimui ir pradžios maldai vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Pradžioje pasveikinęs susirinkusius kunigus priminė, jog tą dieną Kaune laidojamas br. kun. Antanas Kazimieras Rimkus OFM Cap., kuris ilgus metus darbavosi Telšių vyskupijoje, o į jo laidotuves Petrašiūnuose išvykęs Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM.

Susirinkimo metu Telšių vyskupas ordinaras gvildeno aktualius liturgijos šventimo parapijose klausimus ir aspektus, atsakinėjo į kunigams rūpimus klausimus.

Susirinkimo metu pasisakė ir Telšių vyskupijos Šeimos centro direktorius kan. J. Ačas. Jis pateikė aktualią informaciją apie jaunavedžių ruošimąsi ir ruošimą bažnytinei santuokai dekanatiniuose šeimų centruose. Taip pat buvo pristatytas sprendimas dėl objektyvių priežasčių uždaryti Ventos parapijoje iki šiol veikusį šeimos centrą, o Akmenės dekanate šeimos centras lieka veikti dekanato centre. Direktorius taip pat atsakinėjo į aktualius kunigų užduodamas klausimus.
Po konferencijos Telšių katedroje buvo laikomos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Jis šv. Mišių metu pasakė ir pamokslą. Pamokslo metu išsamiai analizavo pal. J. Matulaičio socialinį mokymą, kuris savo temomis atkalus ir artimas šiandienai. Vyskupas kalbėjo apie šių dienų visuomenės žaizdas: emigraciją, žmonių išnaudojimas, socialinis neteisingumas ir kt. Ganytojas kvietė kunigus ir tikinčiuosius gilintis į Bažnyčios mokymą socialiniais klausimais, bei mokytis ieškoti sprendimo mokantis iš pal. J. Matulaičio veiklos, mokymo ir nuveiktų darbų jo gyvenimo dienomis.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas ordinaras pasveikino visus Telšių vyskupijos kunigus Antanus su neseniai praėjusia jų dangiškojo šv. Antano Paduviečio švente. Gyviesiems kunigams Antanams vyskupas įteikė vardo dienos proga įteikė atminimo dovanėles, o už mirusiuosius kunigus kvietė pasimelsti.

Po pamaldų buvo meldžiamasi Katedros kriptoje prie Dievo Tarno, Vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę, o prisimenant ilgametį Telšių ganytoją vyskupą Antaną Vaičių buvo už jį meldžiamasi prie jo kapo Telšių Katedros šventoriuje.

Po pamaldų ir kunigų Antanų pagerbimo Telšių kunigų seminarijoje vyko nuotaikinga agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: