į pirmą puslapį

Kronika

Rožančiaus mėnesio iškilminga pradžia Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2012-10-12 16:35:46

Jau tapo tradicija, kad Telšių vyskupijoje spalio mėnuo iškilmingai pradedamas Palangoje, prie ten esančio Birutės kalno papėdės Liurdo, kuris seniausias ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje. 2012 m. spalio 1 d. 16 val. prie Liurdo rinkosi tikintieji bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir vadovai. Prie Liurdo iškilmingai, giedant Dievo Motinos garbei skirtas giesmes ateita procesijos, kuriai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, būdu. Prieš pradėdamas vadovauti Rožinio maldai Telšių ganytojas kreipėsi į nemažą būrį susirinkusiųjų tikinčiųjų. Jis priminė, jo šiemet sukanka 10 metų nuo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II, paskelbtos enciklikos „Roazarium Virginis Mariae“ išleidimo. Ganytojas pacitavo keletą minčių iš šio dokumento ir dar kartą pristatė rožinio maldos svarbą ir reikšmę Bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Po rožančiaus maldos ir sugiedotų giesmių prie Palangos Liurdo, Telšių vyskupas J. Boruta SJ visus pamaldų dalyvius palaimino ir pakvietė procesijos būdu keliauti per Palangos miestą į Palangos bažnyčią, kur 18 val. buvo laikomos šv. Mišios. Giedodami giesmes seminaristai ir visi tikintieji, vadovaujami Telšių ganytojo keliavo į Šv. Mišias, kurioms pats vyskupas ir vadovavo. Jis sakydamas pamokslą gausiai susirinkusiems tikintiesiems papasakojo apie tos dienos šventąją Teresėlę, kviesdamas mokytis iš jos aukos dvasios ir kantrumo dorybės.

Po Šv. Mišių prieš suteikdamas ganytojinį palaiminimą, Telšių vyskupas J. Boruta SJ visus kvietė aktyviai įsijunti į rožinio maldą, kalbėti jį bažnyčiose, šeimose, būreliuose ir taip šios galingos maldos pagalba geriau įsimąstyti į Jėzaus Kristaus ir jo Motinos Marijos gyvenimą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: