į pirmą puslapį

Kronika

Tikėjimo metų pradžia Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2012-10-12 16:37:55

2012 m. spalio 11 d. ir Telšių vyskupijoje iškilmingai pradėti Tikėjimo metai. Tą dieną, prieš 12 val. šv. Mišias Telšių Katedroje, Telšių vyskupijos kurijoje vyko dekanų posėdis, kuriam vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Posėdžio metu buvo svarstyta Tikėjimo metų šventimo Telšių vyskupijoje šventimo programa.

12 val. Telšių Katedroje buvo laikomos iškilmingos šv. Mišios. Jas laikė didžioji dauguma Telšių vyskupijos kunigų, kurių tą dieną į Katedrą susirinko daugiau nei 100, kartu meldėsi Telšių kunigų seminarijos klierikai, gausus tikinčiųjų būrys. Šv. Mišioms, kuriose taip pat koncelebravo Telšių vyskupo J. Borutos SJ pagalbininkas vysk. Linas Vodopjanovas OFM, vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis šv. Mišių pradžioje pasveikino visus susirinkusiuosius ir Tikėjimo metų programą bei popiežiaus Benedikto XVI pasisakymus apie prasidedančius Tikėjimo metus. Ganytojas pabrėžė evangelizavimo svarbą šių dienų pasaulyje ir priminė, jog Tikėjimo metai sutaps su Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejumi, kuriam Telšių vyskupija jau dabar intensyviai ruošiasi.

Pamokslą šv. Mišių metu pasakė Telšių vyskupo pagalbininkas vysk. L. Vodopjanovas OFM. Jis kalbėjo apie Bažnyčios prigimtį, bendruomeniškumo svarbą ir tikėjimo liudijimo būtinybę. Tikėjimo metai – laikas, kurį būtina kuo geriau išnaudoti Gerosios Naujienos skelbimui šių dienų pasaulyje.

Po šv. Mišių su 68 – uoju gimtadieniu buvo sveikinimas Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris gimęs būtent spalio 11 d. Telšių ganytoją kunigų vardu sveikino Šilalės dekanato dekanas, Šilalės klebonas kan. Algis Genutis, Telšių miesto meras Vytautas Kleiva, LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių Kunigų seminarijos klierikai, visuomenės veikėjai. Visi sveikintojai linkėjo Telšių ganytojui stiprybės ir ištvermės kilnioje ir sunkioje bei atsakingoje misijoje, o visus sveikinimus vainikavo skambus „Ilgiausių metų...“

Po sveikinimų Telšių vyskupas J. Boruta SJ visiems padėkojo ir pakvietė Tikėjimo metų pradžią švęsti spalio 14 d., nes tą dieną visose Telšių vyskupijos bažnyčiose bei viešuose koplyčiose bus laikomos šv. Mišios, skirtos būtent Tikėjimo metų pradžiai.

Po iškilmių Telšių Katedroje, Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje kunigai rinkosi pietums ir gražiam pabendravimui.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: