į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2012 10 18)
Paskelbta: 2012-10-19 12:50:32

2012 m. spalio 18 d., kai visas katalikiškas pasaulis šventė evangelisto šv. Luko šventę, į Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminariją, kaip įprasta kiekvieno mėnesio 18 dieną, rinkosi Telšių vyskupijos kunigai. Susirinkimas pradėtas bendra malda, kuriai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras vysk. L. Vodopjanovas OFM. Po maldos, pasveikinęs kunigus į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis pasveikino kunigus su šv. Evangelisto Luko švente ir kalbėjo apie pasirengimą Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus šventimui ir bei apie jau prasidėjusius Tikėjimo metus ir jų uždavinių įgyvendinimą praktikuojant tikėjimą. Ganytojas pažvelgė jau prasidėjusias Telšių vyskupijos dekanatų vizitacijas, kurių įvyko dvi – Gargždų ir Tauragės dekanatuose. Vizitacijų metu susirinkę kunigai kartu su ganytojais svarsto Tikėjimo metų programą bei analizuoja Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus pasirengimą ir šventimo strategiją. Vyskupas kalbėjo apie advento ir gavėnios metu organizuojamas rekolekcijas, kurios ypač Tikėjimo metais ir Žemaičių krikšto 600 jubiliejaus šviesoje labai svarbios ir reikalingos. Jas būtina paversti liaudies misijomis, kada susirinkę tikintieji, o ypač nutolusieji nuo aktyvaus tikėjimo gyvenimo, klausydamiesi katechetinių pamokslų, atlikdami išpažintį pagilintų savo žinias apie tikėjimą ir dvasinį gyvenimą. Tame kontekste apie galimybę parapijose išgyventi misijų dvasią kalbėjo br. kun. Antanas Blužas OFM, besidarbuojantis Pakutuvėnuose, kuris yra subūręs evangelizacijos žinią nešantį krikščionišką jaunimą su kuriuos jis vykdo parapijines misijas, tokia galimybė yra kiekvienai Telšių vyskupijos parapijai, prieš tai su evangelizacijos grupe susitarus dėl misijų laiko.

Telšių vyskupas J. Boruta SJ, papildydamas kalbėjusį br. kun. Antaną, kvietė kunigus priminti tikintiesiems kalbėti esminėmis temomis ir priminti, jog visuotiniams atlaidams laimėti per rekolekcijas viena iš esminių sąlygų – 3 pamokslų išklausymas ir būtinybė iš naujo išgyventi santykį su asmeniniu Dievu, nes malda – tai ne monologas Dievui, o dialogas su juo. Taip pat ganytojas priminė, jog Tikėjimo metais visuotinius atlaidus gali laimėti tie tikintieji, kurie atnaujins krikšto pažadus tose bažnyčiose, kuriose buvo pakrikštyti ir kvietė kunigus organizuoti tokių žmonių susitikimus jų gimtųjų parapijų bažnyčiose.

Susirinkimo metu į kunigus kreipėsi Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, kuris pristatė situaciją dėl medinių Telšių vyskupijos bažnyčių priešgaisrinės apsaugos ir pristatė programą, ką klebonai turi atlikti, kad būtų pasirengta ir padaryta, kad bažnyčios būtų apsaugotos ir kilus gaisrui prie jų būtų galima privažiuoti gaisrininkų transportui.

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas kalbėjo apie tai, jog seminaristai per visus metus, kas sekmadienį vyksta į parapijas katechetinei, pastoracinei, liturginei praktikoms ir kvietė tų parapijų klebonus būti seminaristams pagalbininkais ruošiantis ir bręstant kunigystei, kad jų padedami jauni žmonės panaudotų turimas žinias praktikoje.

Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centro direktorius mons. Rimantas Gudlinkis pristatė Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejais programą ir priemones, kurių pagalba šis jubiliejus bus švenčiamas. Priemonės yra numatomos tokios: patvirtintas jubiliejui skirtas logotipas, kuris bus naudojamas visuose oficialiuose, jubiliejui skirtuose leidiniuose, rengiami Alfa kursai, kurių pirmieji mokymai įvyko Telšiuose 2012 10 13 d. ir kursuose jau dalyvavo 34 savanoriai iš 12 parapijų. Išleistas Jubiliejui skirtas kalendorius. Rengiama: tai progai skirtas giesmynas, filmai apie Krikštą, piligriminis vadovas „Žemaičių krikšto kelias“, mokslinių ir šviečiamųjų straipsnių rinkiniai. Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus iškilminga pradžia – 2013 m. sausio 6 d. Tam įvykiui bus skirtas Telšių ganytojų laiškas, pristatyta pamaldų tvarka, kalbama nuolatinė malda už jubiliejaus sėkmę bei parengtos specialios visuotinės maldos. Pristatyta dar viena idėja – žemaičių piligriminė kelionė į Romą, kur šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje būtų iškilmingai švenčiama šv. Kazimiero šventė, įvyktų susitikimas su Šventuoju Tėvu ir taip žinią apie Žemaičių Krikštą prieš 600 paskelbti visam pasauliui. Šią idėją generuoja Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui kun. Vilius Viktoravičius. Pagrindiniai Jubiliejiniai renginiai vyks nuo liepos 29 iki rugpjūčio 4 dienos. Jie vyks Žemaičių Kalvarijoje, Varniuose ir Telšiuose. Rugpjūčio 4 dieną – centinis Jubiliejaus minėjimas, kur 12 val. Telšių miesto stadione bus laikomos šv. Mišios, kurioms vadovaus popiežiaus Benedikto XVI legatas ir įvyks centrinis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas.

Susirinkimo pabaigoje kalbėjo Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM, kvietęs kunigus aktyviai įsijungti į Alfa kursų rengimą ir organizavimą parapijose, nes tai vienas iš geriausių būdų paskelbti evangeliją nuo jos nutolusiems, ypač vaikų, besiruošiančių Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, tėveliams.

Baigdamas susirinkimą Telšių vyskupas J. Boruta SJ pristatė idėją apie Pagonių kiemo rengimą Telšių vyskupijoje ir dekanatų centruose ir kvietė dekanus bei kunigus šią idėja plėtoti ir artimiausiu laiku pristatyti strategiją šiuo klausimu. Taip pat Telšių ganytojas kalbėjo apie lėšas, reikalingas Jubiliejaus šventimui ir pasirengimui jam, taip pat pristatė vykdomus darbus: remontuojama Telšių Katedra, tvarkomas jos šventorius, tvarkybos darbai atliekami Telšių kunigų seminarijoje.

12 val. Telšių Katedroje buvo laikomos šv. Mišios, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM ir būrys Telšių vyskupijos kunigų. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas priminė, jog švenčiama šv. Luko – evangelisto ir ištikimo apaštalo Pauliaus pagalbininko šventė. Kvietė kunigus būti ištikimiems Evangelijai, o susirinkusiuosius tikinčiuosius kvietė palaikyti kunigus malda.

Pamokslo metu Telšių Ganytojas J. Boruta SJ komentavo tos dienos Šv. Rašto skaitinius, priminė evangelisto Luko gyvenimo momentus ir nuveiktus darbus, kalbėjo apie Pauliaus misijas ir Evangelijos žinios nešimą šių dienų pasaulyje bei iššūkius tą žinią nešant. Drąsino kunigus ir tikinčiuosius vykdyti evangelizacijos darbą ypač šiais Tikėjimo ir Žemaičių krikšto 600 jubiliejaus metais.

Po Šv. Mišių visi meldėsi prie Telšių Katedros kriptoje esančio Dievo Tarno kankinio vyskupo V. Borisevičiaus karsto, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altoriaus garbę.

Kunigų susirinkimas baigėsi agape Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: