į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų konferencija (2012-11-19)
Paskelbta: 2012-11-20 20:21:33

2012 m. lapkričio 19 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinė Telšių vyskupijos kunigų formacijos konferencija, kurią pradėjo ir susirinkusius kunigus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis taip pat priminė, jog šis susitikimas ypatingas, nes minimos itin svarbios visai Telšių vyskupijai datos ir sukaktys. Buvo paminėtas pirmojo Telšių kunigų seminarijos rektoriaus, vėliau Telšių vyskupo, Dievo tarno, kankinio Vincento Borisevičiaus 125-iosios gimimo (1887 11 23) ir jo nukankinimo (sušaudymo) (1946 11 18) 66-osios metinės bei Telšių vyskupo emerito Antano Vaičiaus, Telšių kunigų seminarijos atkūrėjo (1989) 4-osios (2008 11 25) mirties metinės.

Toliau susirinkimas tęsėsi kunigams ir seminaristams meldžiantis bendra malda, kuriai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM.

Po bendros maldos Telšių vyskupas J. Boruta SJ aptarė adventinės dekanatų vizitacijos tvarką ir laiką bei pobūdį. Priminė Tikėjimo metų šventimo ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui pasirengimo parapijų ir dekanatų lygmenyje svarbą ir būtinybę.

Taip pat į susirinkusius kunigus kreipėsi KPD prie KM Telšių teritorinio padalinio vedėjas Antanas Eičas. Jis susirinkusiesiems pristatė seminaro apie paveldo objektų saugojimą programą ir pakvietė seminare dalyvauti dvasininkus, kurie turės puikią galimybę pagilinti žinias paveldosaugos klausimais. Telšių, Mažeikių, Žemaičių Kalvarijos ir Akmenės dekanatų kunigai į tokį seminarą rinksis 2012 m. lapkričio 26 d. Telšiuose.

Susirinkimo metu į dvasininkus kreipėsi naujasis  Marijos radijo direktorius kun. Gintaras Blužas, kuris padėkojo už bendradarbiavimą ir paramą bei pakvietė tolimesniam konstruktyviam bendram darbui. Taip pat Marijos radijo aktualijas, problemas ir pasiekimus kunigams pristatė šio radijo darbuotojas Liutauras Serapinas.

Ataskaitą už Telšių vyskupijos dvasininkų solidarumo brolijos 3 metų veiklą pristatė šios Brolijos valdybos pirmininkas, Telšių vyskupijos katechetikos centro direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis. Jis taip pat priminė, kad Telšių vyskupijos kunigai, dalyvaujantys Brolijos veikloje, iki 2012 m. gruodžio mėn. slaptu balsavimu turi išrinkti naują Brolijos valdybą.

Taip pat buvo kalbama apie Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus pasirengimą ir priminta, jog iškilminga Jubiliejaus pradžia – 2013 m. sausio 6 d, kada Telšių Katedroje bei visose Telšių vyskupijos bažnyčiose bus laikomos iškilmingos pamaldos. Pristatyti medaliai – emblemos, skirtos bažnyčioms, ženklinančios Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų.

Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas kun. Vilius Viktoravičius pristatė programą apie _Žemaičių Krikšto jubiliejaus proga vykimą į Romą. Kelionė organizuojama iš Telšių vyskupijos parapijų, į Romą numatomą nuvykti 2013 m. kovo 2–7 d. ir ten iškilmingai švęsti šv. Kazimiero iškilmę, taip pat paminit ypatingą įvykį – pal. popiežaus Jono Pauliaus II lietuvių iš viso pasaulio Romoje subūrimo prieš 26-ąsias metines ir susitikimo su dabartiniu popiežiumi Benediktu XVI metu nunešti žinią apie Žemaičių Krikšto jubiliejų.

Po konferencijos Telšių Katedroje 12 val. buvo laikomos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Kartu meldėsi Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Marijos radijo direktorius kun. G. Blužas, Telšių vyskupijos kunigai.

Šv. Mišių , kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, pradžioje Telšių vyskupas priminė, jog šv. Mišių metu kreipiamasi į visus kankinius, prašant jų užtarimo ir pagalbos tikėjimo tvirtume. Pamokslo metu Telšių ganytojas J. Boruta SJ išsamiai tikintiesiems pristatė Telšių vyskupo kankinio, Dievo tarno, Vincento Borisevičiaus asmenybę, ypač išryškindamas jo artimo meilę, didvyriškumą paaukojant savo gyvybę už Dievą ir Bažnyčią. Vyskupas citavo dokumentus ir Vincento Borisevičiaus apklausos protokolus iš jo bylos. Ši pateikta medžiaga aiškiai liudija, jog Vyskupas Vincentas Borisevičius yra tikėjimo kankinys, savo gyvybę paaukojęs už aukštąsias idėjas.

Po pamokslo Telšių vyskupas J. Boruta SJ trims Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos I teologijos kurso klierikams: Artūrui Goštautui, Antanui Budreckui, Donatui Litvinui suteikė kunigystės kandidato skyrimus.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas J. Boruta SJ perskaitė dekretą, kuriuo Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus proga atlaidams ir kitoms malonės gauti paskelbtos šios Telšių vyskupijos bažnyčios ir jose specialiais konfesarijais paskirti kunigai: Telšių Katedra (konfesarijus mons. jubil. dr. doc. Vytautas Steponas Brazdeikis), Žemaičių Kalvarijos Bazilika (konfesarijus kan. Jonas Ačas), senoji Žemaičių vyskupijos katedra Varniuose (konfesarijus kan. Jonas Petrauskis), Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia (konfesarijus kun. Vilius Viktoravičius).

Po pamaldų buvo meldžiamasi prie Dievo tarno, vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo Telšių Katedros kriptoje, meldžiant, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę ir melstasi prie Telšių vyskupo emerito Antano Vaičiaus kapo Telšių Katedros šventoriuje, meldžiant buvusiam ilgamečiui Telšių vyskupijos ganytojui amžinosios laimės Viešpaties artumoje.

Kitas Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas – 2012 m. gruodžio 21 d., kai tradiciškai vyks vadinamosios Kunigų kūčios.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: