į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos ganytojų adventiniai paraginimai (2012)
Paskelbta: 2012-12-11 12:22:30

2012 m. lapkričio mėn. 28 d.

Mieli Broliai Seserys, Žemaičių žemės krikščionys!

 1. Adventas yra mūsų visų asmeninio ir bendruomeninio dvasinio atsinaujinimo, atsivertimo laikas (gr. metanoja), todėl daugiau laiko skiriame dvasiniam skaitymui, dalyvavimui rekolekcijose, pamokslų klausymui.
 2. Po gilesnių apmąstymų gerai pasiruošiame adventinei prieškalėdinei išpažinčiai – Susitaikymo su Dievu sakramentui ir ją drąsiai bei sąžiningai atliekame.
 3. Kiekvienoje parapijoje tam rengiamos 3 dienų adventinės rekolekcijos – liaudies misijos (pasakoma, kada jos bus konkrečioje parapijoje). Kad galėtume laimėti jų arba tikėjimo metų atlaidus, reikia išklausyti ir apmąstyti bent tris rekolekcinius pamokslus ir įvykdyti kitas sąlygas tikėjimo metų atlaidams laimėti, t.y. atlikti išpažintį (būti malonės būklėje), sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net ir lengvos nuodėmės, Eucharistijos šventime – šv. Mišiose priimti šv. Komuniją, jų metu išpažinti šv. Tikėjimą, pasimelsti šv. Tėvo intencijomis, kurios gruodžio mėnesį yra tokios:
  I-oji: „Kad visame pasaulyje, ypač krikščionių bendruomenėse, emigrantai būtų priimami dosniai ir su tikra artimo meile“.
  II-oji: „Kad Kristus visai žmonijai apsireikštų iš Betliejaus sklindančia ir Jo Bažnyčios veide atsispindinčia šviesa“.
 4. Parapijų kunigai lanko visus parapijoje gyvenančius žmones, nešdami jiems Tikėjimo metų žinią, ir šventina tikinčiųjų butus, namus. Tikintieji pasirūpina kunigus įsileisti į namus ir paprašo, kad kunigas pašventintų ne tik butą ar namą apskritai, bet ir kryžius bei kitus tikėjimo ženklus, patikrintų Jūsų šeimų ir vaikų tikėjimo žinias.
  Kviečiame tikinčiuosius su kunigais jų apsilankymo metu aptarti, kaip tikėjimo ženklus Žemaičių krikšto jubiliejiniais metais pastatyti ar atnaujinti ir mūsų namų išorėje – kryžius, koplytėles, koplytstulpius – kiemuose, soduose, senųjų giminės sodybviečių vietose, pakelėse, kryžkelėse. Sutvarkyti senkapius ir atnaujinti juos žyminčius kryžius. Tęskime protėvių kryžių statymo tradicijas.
 5. Visose šeimose – rytais, vakarais, prieš valgį ir po jo – kartu pasimelskime. Vakarais kartu su visa šeima paskaitykime Katalikų Bažnyčios Katekizmą, Naująjį Testamentą ar kurią kitą rimtą religinę knygą (Katalikų Bažnyčios aprobuotą).
 6. Pasirūpinkime, kad visi šeimos nariai atliktų prieškalėdinę išpažintį. Pakvieskime sergantiems bei neįgaliems savo artimiesiems kunigą, kad jie Kalėdas ir Žemaičių Krikšto jubiliejinius metus pasitiktų susitaikę su Dievu (atlikę išpažintį) ir Jo sustiprinti, t.y. priėmę šv. Komuniją – tuo siekdami, kad prie Kūčių stalo visi šeimos nariai sėstume Dievą turėdami savo širdyse.
 7. Per Adventą stenkimės atmintinai išmokti ilgąjį (Nikėjos – Konstantinopolio Visuotinių Bažnyčios susirinkimų nustatytą) Tikėjimo išpažinimą, kad Kūčių vakarą 19 val. visi žemaičiai ir jų draugai kur bebūtume – namuose, svečiuose, bažnyčiose, šeimos būrelyje gyvenantys ar vieniši – visi sutartinai ir garsiai išpažintume tą šventąjį krikščionišką tikėjimą, kurį prieš 600 metų Vytauto Didžiojo vadovaujami priėmė mūsų protėviai.

Palaimingų Švenčių bei Jubiliejinių metų linkėdami ir šv. Kalėdų Mišias už Jus visus ir Jūsų mirusius aukosiantys, Jus sveikina Telšių vyskupai Jonas ir Linas.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: