į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų konferencija (2013-01-18)
Paskelbta: 2013-01-21 11:47:42

2013 m. sausio 18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų kasmėnesinis susirinkimas. Tą dieną susirinkimui vadovavo Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vysk. Linas Vodopjanovas OFM. Jis pasveikino susirinkusius kunigus bei Telšių kunigų seminarijos klierikus ir vadovavo bendrai maldai. Po maldos vyskupas priminė, jog Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ yra išvykęs į kunigo Algimanto Keinos laidotuves.

Susirinkime apie darbą su jaunimu bei stovyklų organizavimą ir su šia veikla susijusias kryptis kalbėjo Telšių Katedros administratorius, Telšių dekanato vicedekanas kan. Domas Gatautas.

Apie Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus programos dalį – Žemaičių dienas Romoje – kalbėjo šią veiklą koordinuojantis Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui kun. Vilius Viktoravičius. Jis pristatė kelionės bei pačioje Romoje buvimo programą, numatomus susitikimus, numatomų lankyti objektų skaičių. Jis pasidžiaugė veikiomis savivaldybėmis, iš kurių aktyviai registruojasi asmenys, ketinantys vykti į Romą ir kvietė klebonus bei dekanus paraginti tikinčiuosius aktyviau įsijungti į šią kelionę. Idėja, jog į Romą 2013 m. kovo 2–7 dienomis žinią apie Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų nuneš bent 600 žemaičių bus įgyvendinta, nes jau dabar yra užsiregistravusių arti 600 žemaičių. Kun. V. Viktoravičius sakė, jog galutinė, suderinta programa artimiausiu laiku  bus paskelbta internetinėje, Jubiliejui skirtoje svetainėje.

Vyskupas L. Vodopjanovas OFM kunigams priminė santuokos liudijimų pristatymo civiliniams metrikacijos skyriams tvarką ir pakomentavo dėl naujos tvarkos iškylančias problemas. Jis taip pat visiems pristatė aukų surinkimo Apaštalų Sosto veiklos parėmimui Bažnyčioje tendencijas pasaulyje, Lietuvoje ir Telšių vyskupijoje. Išryškino rinkliavų popiežiaus veiklai paremti svarbą parapijoms bei vyskupijoms jungiantis prie šio kilnaus darbo piniginėmis aukomis.

12 val. Telšių Katedroje buvo laikomos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras L. Vodopjanovas OFM. Pamokslo metu vyskupas komentavo tos dienos Šv. Rašto skaitinius, kviesdamas savo dvasinį gyvenimą ugdyti ir dvasią maitinti Dievo Žodžiu ir malda kasdienybėje.

Po šv. Mišių, vadovaujant vyskupui, Telšių Katedros kriptoje prie Vyskupo Kankinio V. Borisevičiaus kapo buvo meldžiama, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę.

Po pamaldų kunigai į Telšių kunigų seminarijos valgyklą rinkosi pietums ir pabendravimui.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: