į pirmą puslapį

Kronika

Dvišalės Lenkijos ir Lietuvos vyskupų konferencijų komisijos susitikimas Telšių vyskupijoje 2013 04 16 – 18 dienomis švenčiant Tikėjimo metus ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų bei Telšių vyskupijos kunigų konferencija
Paskelbta: 2013-04-22 10:32:04

2013 m. balandžio 16–18 d. Telšių vyskupijoje lankėsi ir savo išvykstamąjį posėdį turėjo dvišalės Lenkijos Lietuvos vyskupų konferencijų komisija. Telšių vyskupijoje tomis dienomis lankėsi: Rygos arkivyskupas Zbigņevs Stankevičs, Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD – pirmininkas iš Lenkijos pusės, Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap, Lomžos vyskupas augziliaras Tadeusz Bronakowski, kun. Paweł Naumowicz MIC – Lenkijos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos provincijolas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila – pirmininkas iš Lietuvos pusės, Marius Rudzinskas – Marijampolės pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas.

Komisijos nariai į Telšių vyskupiją atvyko balandžio 16 d. ir tą dieną 18 val. laikė Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, čia juos sutiko Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Šv. Mišių metu pamokslą buvusioje Tėvų Marijonų bažnyčioje pasakė Lenkijos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos provincijolas kun. Paweł Naumowicz MIC. Pamokslo metu išryškino Dievo Motinos vaidmenį išganymo istorijoje bei paanalizavo kai kuriuos istorinius momentus, susijusius su šia Šventove ir Marijonų vaidmeniu jos gyvavime.

Balandžio 17 d. Komisijos nariai vyko į XVII a. žemaičių vyskupų rezidencijos vietą – Alsėdžius. Čia Žemaičių vyskupijos ganytojai rezidavo nuo XV a. iki XIX a. Apžiūrėję unikalią Alsėdžių bažnyčią ir susipažinę su šio miestelio ir vietovės istorija, svečiai aplankė Kęstaičius – vietą, kur stovėjusią bažnyčią nuo caro kazokų 1886 metais narsiai gynė tikintieji. Tai – tikinčiųjų kankinystės ir tvirto tikėjimo paliudijimo vietą, šiandien čia, Telšių vyskupo J. Borutos SJ iniciatyva, auga kryžių miškelis, kuriuos nuolat stato Telšių vyskupijos parapijos ir pavieniai asmenys. Tą pačią dieną svečiai aplankė senąją Varnių katedrą – šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią, susipažino su jos turtinga ir istorija bei architektūra. Čia 12 val. buvo laikomos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Rygos arkivyskupas Zbigņevs Stankevičs, o pamokslą pasakė Lomžos vyskupas augziliaras Tadeusz Bronakowski. Mišiose dalyvavo gausus tikinčiųjų būrys ir visa Varnių Vyskupo M. Valančiaus gimnazija. Po iškilmingų Šv. Mišių svečiai apžiūrėjo pirmąją Žemaičių vyskupijoje Šv. Aleksandro bažnyčią. Vykdami į Telšius pakeliui Komisijos nariai aplankė Janapolės bažnyčią ir parapijos namus, kur XVIII a. buvo vyskupo rezidencija, Rainių koplyčią, primenančią, jog čia 1941 metų kankinystės vieta, Šatrijos kalną, nuo kurio ir prasidėjo žemaičių evangelizavimas prieš 600 metų.

Balandžio 18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų konferencija. Susirinkimą pradėjo ir garbiuosius svečius ir kunigus pasveikino bei bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Konferencijos metu pagrindinį pranešimą skaitė Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap. Susirinkusiesiems vyskupas kalbėjo apie civilizacijos raidą, nagrinėjo krikščioniškojo gyvenimo tapatybės krizės priežastis ir pasekmes, išryškino būtinybę skirti pažangą nuo išsivystymo. Jis pateikė pavyzdžių kaip svarbu išlikti tiesoje ir kaip svarbu, kad Bažnyčia išlaikytų savo pozicijas šių dienų visuomenėje, kuri tampa žudančiosios civilizacijos auka, prisidengiant neteisingai interpretuojama pažanga. Drąsino kunigus išlikti vertybių saugotojais bei puoselėtojais, gyvenant taip, kaip moko Dievas ir Bažnyčia.
Į susirinkusius taip pat kreipėsi Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD – Komisijos pirmininkas iš Lenkijos pusės. Jis pristatė Komisijos narius bei pažvelgė Komisijos atsiradimo istoriją, veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius.

Konferencijos pabaigoje kalbėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris Telšių vyskupijos kunigams pristatė einamuosius reikalus bei priminė svarbiausius, artimiausiu metu vyskupijoje vyksiančius renginius.

Po konferencijos Telšių Katedroje 12 val. buvo laikomos Šv. Mišios, kurias koncelebravo garbieji svečiai, abu Telšių vyskupai bei Telšių vyskupijos kunigai, o joms vadovavo Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap. Pamokslą pasakė Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD. Jis gausiai susirinkusiems tikintiesiems bei kunigams kalbėjo apie būtinybę evangelizuoti, skelbti, liudyti Kristų, keisti pasaulį, einant pas žmones, gyvenant tikėjimu, pasitikint Kristumi ir jo meile. Vyskupas drąsino būti aktyviais skelbėjais ir liudytojais, ypač šiais Tikėjimo ir Žemaičių krikšto jubiliejiniais metais.
Šv. Mišių pabaigoje Komisijos narius pasveikino Telšių miesto ir rajono valdžios atstovai, pakvietę svečius į pagrindinį Žemaičių Krikšto 600 jubiliejui skirtą Telšių vyskupijos eucharistinį kongresą, vyksiantį š. m. rugpjūčio 4 d. Telšiuose.
Už viešnagę Žemaitijoje dėkojo ir patirtais įspūdžiai pasidalino Šv. Mišioms vadovavęs Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi Katedros kriptoje prie vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę.

Po iškilmingų pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko šventiniai pietūs. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: