į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Kazimiero atlaidai Vėžaičiuose
Paskelbta: 2013-08-30 19:31:15

2013 m. rugpjūčio 26 d. Telšių vyskupijos diecezinėje jaunimo Šv. Kazimiero šventovėje Vėžaičiuose vyko ypatingojo lietuvių jaunimo dangiškojo globėjo – Šv. Kazimiero atlaidai. Tradiciškai kiekvienais metais į šiuos atlaidus atvyksta jaunimas bei tikintieji iš Telšių vyskupijos parapijų.10 val. atvykusiam jaunimui buvo surengta ekskursija po Vėžaičių miestelį, o 11 val. Šventovėje buvo aukojamos Šv. Mišios. Prieš iškilmingas Šv. Mišias, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir 19 kunigų, Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios šventoriuje buvo pašventintas koplytstulpis, skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui. Koplytstulpį, kuriame trys šventųjų – Kazimiero, Antano ir Onos statulos, iš šventoriuje augusio medžio išdrožė Žemaitijoje žinomas liaudies meistras Raimondas Pučkorius, o pašventino Telšių vyskupas J. Boruta SJ.
Pilnutėlėje Šv. Kazimiero Šventovėje Šv. Mišių metu, o po jų ir eucharistinėje procesijoje giedojo Telšių Šv. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos Viešpaties šlovintojų grupė, vadovaujama vargonininkės Ernestos Dargužienės. Šv. Mišiose patarnavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, išryškino šv. Kazimiero šventą gyvenimą kaip pavyzdį šių dienų žmogui, nes šventasis Karalaitis savo pamaldumu, užuojauta vargstantiems, pasitikėjimu Dievu ir nuoširdžia meile ir maldingumu Dievo Motinai. Jo gyvenimas yra užkrečiantis šiandien kiekvienam atsigręžti į Dievą ir gyventi jo malonėje. Šiais tikėjimo ir jubiliejiniais Krikšto metais vyskupas kvietė visus studijuoti Bažnyčios Katekizmą, gilintis į Bažnyčios mokymą ir Dievo Žodį, atverti širdį Dievo meilei ir gailestingumui. Šv. Kazimiero pavyzdys įrodo, jog šventumo kelias – kiekvieno tikinčiojo kelias ir mes pakviesti eiti būtent šiuo keliu.
Po Šv. Mišių Vėžaičių miestelio gatvėmis vyko eucharistinė procesija, kuri iškilmingai buvo užbaigtą Šventovėje. Po procesijos į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis priminė šios Šv. Kazimiero šventės atsiradimo istoriją, papasakojo apie Vėžaičių parapijos šv. Kazimiero bažnyčiai suteiktą Telšių vyskupijos diecezinės Šventovės statusą. Taip pat vyskupas kalbėjo apie Telšių vyskupijos jaunimo centro, kuris neseniai iš Telšių buvo perkeltas į Vėžaičius, šalia jaunimo Šventovės ir palinkėjo centro direktoriui ir Šventovės rektoriui kun. Viktorui Daujočiui sėkmės jo darbe, kuriantis šalia diecezinės šventovės.

Padėkos žodį vyskupams, kunigams, jaunimui, parapijiečiams, Viešpaties šlovintojams iš Telšių ir visiems atvykusiems į atlaidus tarė Vėžaičių parapijos klebonas ir Šventovės rektorius kun. V. Daujotis.

Pamaldų pabaigoje Telšių vyskupas visus palaimino Šv. Kazimiero relikvija ir jaunimui palinkėjo gerų Naujųjų mokslo metų.

Po iškilmių Vėžaičių Šventovės šventoriuje buvo surengta nuotaikinga agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: