į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir lektorių skyrimai (2014-02-18)
Paskelbta: 2014-02-21 21:50:33

2014 m. vasario 18 d. Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkimas pradėtas bendra malda – Liturginių valandų Rytmetine. Bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos į susirinkusiuosius kreipėsi, juos pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Jis ir Lietuvos bei Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis pristatė tos dienos svečią ir pagrindinį pranešėją – Kauno arkivyskupijos KC vadovą doc. dr. Artūrą Lukaševičių, kuris pranešimo metu dalijosi įžvalgomis ir pastebėjimais apie katechezės organizavimą ir Naujosios evangelizacijos parapijose vykdymą šiandienos kontekste. Prelegentas pateikė 2013 m. Lietuvoje vykdyto sociologinio tyrimo apie žmonių katalikiškumą rezultatus ir išryškino kai kuriuos duomenis. Paaiškėjo, jog vidutiniškai tik 13% procentų katalikų reguliariai dalyvauja Šv. Mišiose, 42% katalikų Šv. Mišiose dalyvauja 1 -2 kartus per metus ir 1 kartą per metus praktikuoja atgailos sakramentą. Dar kita dalis katalikų į bažnyčias ateina rečiau, tik per tam tikras progas (laidotuvės, krikštynos, vestuvės ir pan.). Kalbėtojas išryškino vieną didžiausių ir skaudžiausių problemą – jaunimo katalikiškumo mažėjimą. Apartoje katechizavimo ir evangelizavimo metodikoje buvo išryškinti šie aspektai: priartėti prie atvirų religiniam gyvenimui nepraktikuojančių katalikų ir su jais suradus kontaktą pakviesti tikėjimo pažinimui ir gilinimui; būtinas asmeninio santykio su Jėzumi pristatymas ir pakvietimas jam (kad ir per Alfa kursą); išryškinti bendruomeniškumo tikėjimo kelionėje būtinybę ir svarbą. Viskas turėtų būti orientuota į praktiką ir pasirengimą jai - sakramentų ir Eucharistijos liturgijos šventimas, misijnės, katechetinės – įvedamosios, pastoracinės veiklos vystymas. Visa tai vystant ir vykdant yra vilties, kad ši veikla taps vaisinga. Iš to išplaukia būtinybė katechizuoti paauglius, ruošiant juos Sutvirtinimo sakramento priėmimui nuo 15 m. amžiaus bei rūpintis suaugusiųjų katechizavimu. Norint pasiekti tokių svarbių ir svarių rezultatų būtina atkreipti dėmesį į ypač problemines sritis – tokias kaip paauglių lytiškumo ugdymą, socialinius katechezės parapijoje klausimus ir kitus, iš minėtos veiklos išplaukiančius aspektus. Dr. A. Lukaševičius dalinosi ir asmenine patirtimi, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus planus Bažnyčios gyvenime, rekomendavo įvairią pagalbinę metodinę literatūrą, tinkamą ir reikalingą vykdant aptartą veiklą parapijose.

Po pranešimo dr. A. Lukaševičiui buvo padėkota ir jam įteiktos atminimo dovanėles.

Po konferencijos savo įžvalgomis pasidalino Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, primindamas, jog nereikia bijoti sutvirtinimui ruošti ir vyresnius asmenis. Jis pateikė du pavyzdžius: pal. pop. Joną Paulių II, kuris sutvirtinimo sakramentą priėmė būdamas 18 metų amžiaus ir šviesios atminties garbųjį mons. Vincentą Vėlavičių, kuris buvo sutvirtintas 16 metų. Vyskupas priminė, jog vyresniame amžiuje jaunas žmogus yra pajėgesnis geriau įsigilinti į tikėjimo slėpinius ir juos sąmoningiau išgyventi. Telšių vyskupijos vyskupas taip pat aptarė einamuosius vyskupijos klausimus, pristatė Gavėnios vizitacijų programą bei grafiką, pakvietė visus į šv. Kazimiero atlaidus Vėžaičių Šventovėje kovo 4 d. ir paragino nuo vasario 24 dienos visose parapijose melstis už jaunimą ir krikščioniškas šeimas, kalbant noveną į šv. Kazimierą. Aptarta šv. Jono Bosko relikvijų lankymąsis Telšių vyskupijoje, kuris vyks kovo 14 – 17 dienomis. Vyskupas taip pat aptarė visos Gavėnios šventimo programą bei kitus einamuosius klausimus.

Į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi ir Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, kuris pristatė jau tradicija tapusių Šv. Mišių patarnautojams organizuojamų gavėnios rekolekcijų programą ir pobūdį. Šiais metais ministrantams iš Telšių vyskupijos parapijų gavėnios rekolekcijos vyks kovo 29 d. Kaltinėnuose ir balandžio 5 d. Žemaičių Kalvarijoje.

Po konferencijos 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios. Joms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos kunigai, Šv. Mišiose patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Tą dieną Šv. Mišių metu 2 Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos II – ojo teologijos kurso klierikams Donatui Litvinui (iš Gargždų parapijos) ir Antanui Budreckui (iš Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos) Telšių vyskupas J. Boruta SJ suteikė lektorių skyrimus.

Šv. Mišios prasidėjo Liturginių valandų Dienine. Po Evangelijos Telšių vyskupijos šventimų – skyrimų komisijos posėdžio protokolą ir išvadas dėl lektorių skyrimų perkaitė Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas. Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kreipdamasis į būsimuosius lektorius ir į visus Šv. Mišių dalyvius pabrėžė, kad kiekvienam tikinčiajam labai svarbu nuoširdus ir glaudus ryšys su Jėzumi tiek Šv. Raštą skaitantieji, tiek jo klausantieji yra pašaukti jautriai jį į savo širis priimti ir tuo Žodžiu gyventi. Lektoriams – Bažnyčios siunčiamiems skaityti liturgijos metu Dievo žodį, vyskupas linkėjo nelikti abejingiems to Žodžio paveikumui, bet atvira širdimi priimti jį į savo gyvenimus ir pagal jį gyventi.

Po iškilmingų pamaldų buvo aplankyti Telšių Katedros kriptoje besiilsinčių Telšių vyskupijos ganytojų kapai, o prie Dievo Tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus, pirmojo įkurtosios Telšių kunigų seminarijos rektoriaus, kapo buvo meldžiamasi prašant, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę.

Grįžę iš Telšių Katedros pamaldų dalyviai pietavo Telšių kunigų seminarijoje.

Kitas Telšių vyskupijos kunigų susitikimas įvyks 2014 m. kovo 18 d.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: