į pirmą puslapį

Kronika

Malda už Ukrainą Telšių katedroje
Paskelbta: 2014-02-24 20:59:20

2014 m. vasario 23 dieną, kaip ir visose Lietuvos Katedrose, taip ir Telšiuose buvo meldžiamasi už Ukrainos žmones ir taiką šioje šalyje. Tą dieną Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedroje Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ vadovavo pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms, su juo koncelebravo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius ir Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Katedros didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės.

Šv. Mišių pradžioje į tikinčiuosius kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir pakvietė visus nuoširdžiai maldai už ukrainiečių tautą, ypač už prievartos aukas, už jų šeimas, už sužeistuosius bei žuvusiuosius. Taip pat vyskupas ragino melstis taikos ir santarvės Ukrainoje intencija.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ tikintiesiems priminė popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi į viso pasaulio tikinčiuosius ir kvietimą melstis už Ukrainą. Taip pat vyskupas kalbėjo, jog Ukrainoje gyvenantys krikščionys susivienijo maldoje už savo tautą ir jis citavo didžiojo graikų katalikų arkivyskupo Sviatislavo Ševčiuko kreipimąsi, prašant nutraukti kraujo liejimą Ukrainoje ir visų kvietimą pasninkui, maldai ir solidarumui su aukomis. Pamoksle Telšių vyskupas priminė ir Lietuvos vyskupų pareiškimą ukrainiečių tautos tragedijos akivaizdoje, kur raginama vienytis su ja maldoje, vedančioje taikos link. Vyskupas pasidalino su tikinčiaisiais savo asmenine patirtimi iš to laikotarpio kai jam teko gyventi ir dirbti Ukrainoje – tarnaujant sovietinėje kariuomenėje ir vėliau einat čia kunigo pareigas. Jis prisiminė kokia pamaldi yra ukrainiečių tauta, kaip jam teko teikti ten gyvenantiems katalikams sakramentus, kaip jie uoliai praktikavo tikėjimą. Telšių ganytojas kalbėjo apie konfesinę religinę situaciją Ukrainoje šiandien: ten gyvuoja provoslavų Bažnyčia, kurios nariai priklauso Maskvos patriarchatui, po nepriklausomybės atgavimo įsikūrė Ukrainos savarankiškas Kijevo patriarchatas su patriarchu Baltramiejumi, taip pat gyvuoja dar viena provoslavų grupė, kuri priklauso ekumeniniam patriarchui Konstantinopolyje. Taip pat yra Romos apeigų katalikų ir Rytų Apeigų katalikų Bažnyčios. Ir visos šios krikščioniškos Bažnyčios šiame sunkiame išbandyme vieningai meldžiasi už Ukrainos žmones ir savo šalies ateitį. Tai gražus vilties ir vienybės ženklas šiame sunkiame, pilname išbandymų laikotarpyje. Vyskupas, komentuodamas tos dienos Dievo Žodį, išryškino meilės ir atleidimo būtinybę žmonių tarpe norint sukurti taiką, santarvę ir vienybę. Vyskupo teigimu, būtina įvairiais būdais, o ypač malda, palaikyti Ukrainos žmones, kad ten nebebūtų praliejamas žmonių kraujas ir nebeliktų brolžudystės.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikdamas ganytojinį palaiminimą, Telšių vyskupas J. Boruta SJ pakvietė visus tikinčiuosius nuolat lydėti savo maldose ukrainiečių tautą, prašant jai ištvermės ir taikos.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: