į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir Telšių vyskupijos ateitininkų konferencija (2014-10-17)
Paskelbta: 2014-11-29 17:30:39

2014 m. spalio 17 d. Telšių vyskupijos Katedroje Telšiuose vyko permanentinis kunigų formacijos susirinkimas. Tą pačią dieną į Telšius iš visos Telšių vyskupijos rinkosi ateitininkai, nes Šv. Mišiomis, o po jų renginiu Telšių „Džiugo“ gimnazijoje buvo minimas ateitininkijos atsikūrimo Lietuvoje ir Žemaitijoje 25 metų jubiliejus.

12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, tą dieną iškilmingai šventęs savo amžiaus 70-ties metų jubiliejų. Koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos kurijos kancleris, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos vyskupo vikarai apašt. prot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, prel. Juozas Šiurys, mons. Rimantas Gudlinkis, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius, kan. Vilius Viktoravičius. Taip pat koncelebravo Telšių vyskupijos: Šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, „Caritas“ direktorius kun. Antanas Gutkauskas, Jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai, vicedekanai - iš viso daugiau nei 100 kunigų. Šv. Mišiose meldėsi daugiau nei 150 ateitininkų iš visos Telšių vyskupijos, liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje klierikai, giedojo jungtinis Telšių Katedros ir Telšių miesto muzikos mokyklos mokytojų jungtinis choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės, Šv. Mišių metu grojo Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Roberto Surblio. Šv. Mišiose dalyvavo visų Telšių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių ir rajonų merai bei atstovai, Vyskupo Jubiliato giminaičiai, būrys tikinčiųjų.

Pamokslą Šv. Mišių metu pasakė Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras, generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Komentuodamas tos dienos Dievo Žodžio skaitinius vyskupas kalbėjo ir apie tą dieną Bažnyčios liturgijoje minimą pirmųjų krikščionybės amžių vyskupą kankinį Ignacą Antiochietį, vieną iš garsiausių Bažnyčios Tėvų. Jis buvo vadinamas Teoforu – Dievo nešiotoju ir už savo tvirtą tikėjimą Kristumi bei ištikimybę Bažnyčiai buvo žiauriai nužudytas Romoje, kur jį amfiteatre sudraskė liūtai. Ta, šio vyskupo kankinio ištikimybė, anot pamokslininko, tarytum turi labai aiškų tęstinumą Telšių vyskupijos vyskupo – Jubiliato J. Borutos SJ gyvenime ir pašaukime. Pamokslininkas priminė susirinkusiesiems Jubiliato nueitą kelią – gimė jis 1944 m. spalio 11 d., studijavo fiziką Vilniaus universitete, buvo aktyvus veikėjas Bažnyčios gyvenime pogrindžio sąlygomis, buvo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos vyriausiuoju redaktoriumi, baigė pogrindžio kunigų seminariją, davė amžinuosius įžadus Jėzaus Draugijoje – tapo jėzuitu, o vėliau ilgus metus buvo šios vienuolijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolu, dirbo intensyvų mokslinį darbą, ilgus metus dėstė Vilniaus universitete, vadovavo Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijai, buvo pirmuoju, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, katalikiškų religinių laidų redaktoriumi ir kūrėju Lietuvos radijuje ir televizijoje, tapę vyskupu buvo Vilniaus arkivyskupo augziliaras, nuo 2002 m. sausio mėn. iki šių dienų yra Telšių vyskupijos ganytojas. Pamokslininkas linkėjo jubiliatui ilgų gyvenimo metų, tvirtybės ir gausios Dievo palaimos sunkiame Ganytojo kelyje, o visus iškilmių dalyvius kvietė nuolat melstis už savo ganytoją, kad jis nepailstų ir nepavargtų vesdamas jam patikėtą Dievo Tautą išganymo keliu.

Šv. Mišių pabaigoje Telšių vyskupijos Ganytojas su pamaldų dalyviais meldėsi už tuo metu Romoje vykstantį Katalikų Bažnyčios vyskupų, atvykusių iš viso pasaulio, Sinodą bei meldėsi, kad į altorių garbę būtų iškeltas vyskupas kankinys Dievo Tarnas Vincentas Borisevičius, kurio žemiškieji palaikai nuo 1999 m. ilsisi Telšių vyskupijos Katedros kriptoje.
Šv. Mišioms pasibaigus, po ganytojų palaiminimo Telšių vyskupijos vyskupą jubiliatą J. Borutą SJ sveikino gausus sveikintojų būrys. Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius perskaitė vyskupui J. Borutai SJ skirtus LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės, LR Vyriausybės ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus, LR Seimo Vicepirmininkės Irenos Degutienės atsiųstus sveikinimus, kuriuos palydėjo Katedroje dalyvaujančiųjų gausūs aplodismentai. Vyskupą sveikino LR Seimo nariai, o Seimo narys Valentinas Bukauskas taip pat iškilmingai perkaitė vyskupui skirtą LR Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės sveikinimą.

Vyskupą visų Telšių vyskupijos kunigų vardu pasveikino Telšių vyskupijos katedros kanauninkų kapitulos pirmininkas kan. Domas Gatautas, sveikino ir atminimo dovanėles bei gėlių puokštes jubiliatui teikė Akmenės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Palangos, Skuodo, Kretingos, Neringos, Rietavo, Pagėgių, Mažeikių, Šilalės, Šilutės, Plungės savivaldybių ir rajonų merai bei kiti atvykę atstovai. Vyskupą sveikino Telšių miesto seniūnas, Telšių katalikiškos Vyskupo V. Borisevičiaus gimnazijos vadovai, Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės valdyba, Telšių vyskupijos institucijų atstovai, atskiros tikinčiųjų šeimos, jubiliato giminaičiai.

Po sveikinimų visiems padėkos žodį tarė pats jubiliatas Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ.
Visus gausius sveikinimus ir linkėjimus vainikavo skambus „Ilgiausių metų“ ir šventiniai pietųs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

Tą pačią dieną, po iškilmingų Šv. Mišių Telšių vyskupijos Katedroje, Telšių „Džiugo“ gimnazijoje vyko Telšių vyskupijos ateitininkų konferencija, skirta ateitininkijos atsikūrimo Lietuvoje ir Žemaitijoje 25 metų jubiliejui. Susirinkusius ateitininkus bei jų kuopų vadovus sveikino Telšių rajono ir savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė bei kiti atvykę pasveikinti garbūs svečiai, už ilgametę veiklą ateitininkų organizacijoje Telšių miesto ir rajono mero Vytauto Kleivos pasirašytais padėkos raštais buvo pagerbtos Jurgita ir Loreta Raudytės.

Renginio metu vyko nuotaikingas koncertas, buvo prisiminta ateitininkijos atkūrimo Lietuvoje ir Žemaitijoje istorija, kalbėjo patys pirmieji kuopų vadovai, ataskaitą už nuveiktą veiklą pateikė Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės valdybos pirmininkas, Viekšnių gimnazijos tikybos mokytojas Paulius Auryla. Po koncerto ir pranešimų vyko naujų valdybos narių rinkimai bei nuotaikinga agapė, kurios metu buvo aptarta ateitininkų veiklos vizija ir planai ateičiai, sveikinti naujieji valdybos nariai.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: