į pirmą puslapį

Kronika

A†A Kun. teol. lic. Renaldas REIVYTIS (1968 04 05*1995 07 09*2010 09 05)
Paskelbta: 2011-01-04 16:41:09

2010 m. rugsėjo mėn. 5 d., eidamas 43-čius metus, Telšiuose mirė kun. teol. lic. Renaldas Reivytis. Velionis gimė 1968 04 05 Kretingos rajone Šlaveitų kaime, Darbėnų parapijoje. 1975m. mokėsi Palangos I-joje vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1983 m. Tų pačių metų rudenį įstojo į Klaipėdos 41-VTPM, kurią baigė 1986 m. įsigydamas staliaus-dailidės specialybę. 1986 – 1988 metais tarnavo sovietinėje armijoje. Iš jos grįžęs dirbo staliumi Palangos poilsio namuose „Rugelis“.

1989 m. rugsėjo mėn. 1 d. įstojo į naujai atkurtą Telšių kunigų seminariją, kurioje mokėsi iki 1991 m. pavasario. 1991 m. filosofijos studijas tęsė Šv. Kryžiaus institute Romoje. 1992–1997 m. studijavo popiežiškame Gregorianium‘o universitete Romoje. Jame įsigijo teologijos bakalauro ir biblinės teologijos licencijato laipsnius.

Studijuojant Romoje, 1995 m. liepos mėn. 9 d. Žemaičių Kalvarijos Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje vysk. A. Vaičius suteikė jam kunigystės šventimus.

Vyskupo paskyrimu dirbo:
1997 07 30 – 1998 01 06 – Telšių kunigų seminarijos prefektu ir dėstytoju
1998 01 06 – 2002 08 27 – Palangos parapijos vikaru ir Vidmantų koplyčios Kuratoriumi
2002 08 27 – 2003 09 16 – Telšių kunigų seminarijos dėstytoju, Eigirdžių ir Ubiškės parapijos klebonu
2003 09 16 – 2007 08 24 – išleidžiamas daktarato studijoms Romoje, studijų neužbaigė
2007 08 24 – Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Šventojo Rašto ir biblinių kalbų dėstytojas bei Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos rezidentas vikaro teisėmis.

Kun. Renaldas Reivytis pašarvotas Telšių Katedroje. Laidotuvių šv. Mišios bus Telšių Katedroje 2010-09-08 (trečiadienį) 10 val, po jų velionio žemiškieji palaikai išvežami į Palangą, kur bus palaidoti Palangos senosiose kapinėse.

Maloningasis Viešpats atlygins jam už gyvenimo triūsą ir išdalintą gėrį, o Švenčiausioji Motina Marija apglėbs tave savo motinišku gailestingumu. Mes gi visi, kurie kartu darbavomės, palydime jį nuoširdžia malda.

Tegu ilsisi ramybėje.

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: