į pirmą puslapį

Kronika

Amžinybėn iškeliavo Telšių vyskupijos kunigas Ignacas ŽEBERSKIS (1924–1979–2015)
Paskelbta: 2015-01-13 14:38:21

2015 m. sausio 10 d., eidamas 91-uosius metus, į amžinuosius Tėvo namus iškeliavo Telšių vyskupijos kunigas, Ventos parapijos rezidentas Ignacas Žeberskis. Paskutiniaisias savo gyvenimo metais kunigas Ignacas gyveno Akmenėje, čia jis užbaigė savo žemiškąją kelionę ir Akmenės šv. Onos bažnyčios šventoriuje atgulė laukti paskutiniojo Teismo dienos. Kun. I. Žeberskis buvo pašarvotas Akmenės bažnyčioje, kur du vakarus rinkosi tikintieji, budėjo prie savo buvusio klebono žemiškųjų palaikų ir nuoširdžiai meldėsi, už jį buvo aukojamos Šv. Mišios. Kun. Ignacas buvo palaidotas Akmenės bažnyčios šventoriuje, kur pats buvo pasirūpinęs paminklo pastatymu ant savo būsimo kapo. Laidotuvės įvyko 2015 m. sausio 12 d. Akmenės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišioms, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, 26 Telšių vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo 8 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių giedojo Akmenės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargoninkės Žydrūnės Kazlauskaitės. Laidotuvėse dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų, nemažai Akmenės gimnazijos gimnazistų bei mokytojų.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ priminė kun. I. Žeberskio nueitą kelią. Velionis gimė 1924 11 02 Mažeikių parapijoje, Urvikių kaime. Mokėsi Mažeikių pradžios mokykloje. Ilgą laiką dirbo paprastus darbus – buvo statybininkas ir elektrikas. Būdamas 37 m. amžiaus baigė vidurinę mokyklą. Sovietinis saugumas, dėl pogrindžio veiklos ir slaptymosi nuo sovietinės armijos, buvo jį areštavęs, todėl civilinė valdžia neleido įstoti į Kauno kunigų seminariją. Dirbdamas įvairius darbus pradėjo studijuoti pogrindžio seminarijoje. Ją baigęs, tuo metu temtyje Žagarėje esančio vysk. J. Steponavičiaus 1979 04 12 d. Skaistgirio bažnyčioje buvo įšventintas kunigu. Po to vienerius metus studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Vyskupo paskyrimu dirbo Stulgių ir Pakražančio, Tirkšlių, Žemaičių Kalvarijos, Akmenės parapijų klebonu. Nuo 1999 m. buvo Akmenės parapijos rezidentas, o nuo 2007 m. iki mirties – Ventos parapijos rezidentu. Vyskupas išryškino, jog kun. Ignacas per daugiau nei 35 savo kunigystės metus uoliai darbavosi Bažnyčios labui. Ypač rūpinosi bažnyčių, klebonijų, bažnytinių pastatų remontu bei priežiūra. Nuoširdžiai patarnaudavo tikintiesiems, buvo giliai religinga asmenybė. Nepaisant labai nepalankių sąlygų vis dėl to Dievo Apvaizda leido jam, kad ir senyvame amžiuje, tapti kunigu ir noriai pasidarbuoti Bažnyčioje. Vyskupas kvietė melsti naujų, brandžių pašaukimų į kunigystę, ragino jaunus žmones nebijoti atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti paskui jį. Velionis yra gražus pavyzdys, jog pašauktieji, atsiliepę į Kristaus kvietimą, kad ir susiduriant su dideliais sunkumais gali tapti ištikimu Kristaus sekėju ir Bažnyčios nariu ar net kunigu. Pamokslinkas kalbėjo, jog ir šiandien reikia uolių Kristaus apaštalų, skelbiančių jo mokslą šių dienų pasaulyje.

Po Šv. Mišių karstas su velionio palaikais procesijoje buvo nešamas apie jo mylėtą, remontuotą ir puoselėjamą Akmenės bažnyčią. Laidotuvių apeigoms Akmenės bažnyčios šventoriuje vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Vyskupas kvietė tikinčiuosius melstis už kunigą, kad jis amžinybėje būtų kuo greičiau priimtas į amžinąjį džiaugsmą. Jis kveitė neužmiršti tikintiesiems tarnavusio kunigo ir nuolat melstis už jį.

Amžinąjį atilsį duok savo ištikimam tarnui, Viešpatie!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: