į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-01-19)
Paskelbta: 2015-01-26 10:37:52

2015 m. sausio 19 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimo pradžioje buvo bendrai meldžiamasi Liturginių valandų Rytmetine malda, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, o kartu meldėsi ir Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, kunigai bei Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai.

Po maldos Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM susirinkusiesiems skaitė pranešimą apie vienuolynus. Pristatė Dievui pašvęstojo gyvenimo narių – vienuolių situaciją pasaulyje ir Lietuvoje. Vyskupas kalbėjo, jog vienuolių Europoje, deja, mažėja, tačiau guodžia tai, jog pašauktųjų į Dievui pašvęstąjį gyvenimą daugėja Afrikoje, JAV, Azijoje. Lietuvoje šiuo metu yra 615 vienuolių moterų ir 145 vienuolių vyrų. Buvo kalbama apie vienuolių gyvenimo ypatumus, veiklą, išsilavinimą, užimamas pareigas. Vyskupas analizavo vienuolių veiklos ir gyvenimo svarbumą šių dienų visuomenėje ir jų vietą Bažnyčioje, taip pat atsakinėjo į užduodamus klausimus iš šios srities. Telšių vyskupijoje šiuo metu gyvena 35 seserys vienuolės ir daugiau nei 10 vyrų vienuolių. Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, kalbėdamas po vyskupo L. Vodopjanovo OFM pranešimo, pabrėžė, jog šiais laikais vyksta vienuolynų tuštėjimas. Vyskupas kalbėjo, jog Dievui pašvęstieji pašaukti mylėti Dievą, gyventi maldos ir pasiaukojimo gyvenimą ir liudyti pasauliui Gerąją Naujieną. Taip pat Telšių vyskupijos vyskupas analizavo popiežiaus Pranciškaus mokymą įvairiais aktualiais klausimais bei aptarė Telšių vyskupijos aktualius einamuosius klausimus.

Po konferencijos Telšių vyskupijos Katedroje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišioms, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Giedojo Telšių muzikos mokyklos mokytojų grupė, vadovaujama vargonininkės Dalios Pleškienės. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie būtinybę Evangelijos skelbime atverti savo širdis Dievui ir jo malonei. Vyskupas drąsino kunigus pasitikėti Dievu, neišsigąsti sunkumų, bet su meile ir atidumu ugdyti parapijų krikščionišką gyvenimą, kviesti tikinčiuosius į aktyvų dvasinį gyvenimą. Ypač šiais, Dievui pašvęstojo gyvenimo luomui skirtais metais.

Po Šv. Mišių Telšių vyskupijos Katedros kriptoje buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad būtų iškeltas į altorių garbę, o po visų pamaldų Telšių kunigų seminarijoje buvo surengti pietūs.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: