į pirmą puslapį

Kronika

Žemaičių Kalvarijoje kunigu pašventintas Donatas LIUTIKAS
Paskelbta: 2015-01-30 12:33:17

2015 m. sausio 25 d. kai Katalikų Bažnyčia šventė Viešpaties dieną – sekmadienį ir prisiminė šv. apaštalo Pauliaus atsivertimą bei baigė maldų už krikščionių vienybę savaitę, Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ Žemaičių Kalvarijos Šventovėje kunigu pašventino diak. Donatą Liutiką. Tos dienos 12 val. Šv. Mišioms Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Kauno Kunigų seminarijos proepedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis, Gargždų parapijos vikarai kun. Dontas Žukauskas ir kun. Vytautas Liesis, liturgijoje patarnavo Gargždų parapijos diakonas Audrius Undraitis ir Telšių kunigų seminarijos bei Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės ir vaikų choras, kurio vadovė Irutė Taujanienė.

Šv. Mišioms ir Kunigystės šventimų apeigoms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Apeigas komentavo kan. A. Sabaliauskas, o kandidatą vyskupui ir tikintiesiems pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas. Po Evangelijos į gausiai susirinkusius tikinčiuosius pirmiausiai kreipėsi vyskupas L. Vodopjanovas OFM, jis kreipėsi į diak. Donatą kalbėdamas apie kunigo tarnystės svarbą Bažnyčioje, jo pareigas, uždavinius ir kilnų pašaukimą, bei linkėjo būsimajam naujajam kunigui drąsos būti ištikimu Kristaus sekėju atliekant kunigiškąją tarnystę. Į šventinamąjį kunigu taip pat pamokslo metu kreipėsi ir Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Jis, remdamasis Bažnyčios dokumentais, išryškino kunigo misiją šių dienų pasaulyje – Šv. Mišių auką, jų svarbumą ir būtinumą Dievo Tautai. Taip pat vyskupas kalbėjo apie paklusnumo dorybę ir jos svarbumą kunigui, nes paklusnumo davimas vyskupui ir jo įpėdiniams aiškiai liudija apie kunigo viso gyvenimo pastangas vykdyti šį įsipareigojimą padedant Dievui. Taip pat pamokslininkas išryškino maldos svarbą kunigo gyvenime ir pastoracinį uolumą veikoje dėl žmonių išganymo. Vyskupas drąsino kandidatą nuolat ir besąlygiškai pasitikėti Viešpačiu savo gyvenime ir vykdant Jo valią būti laimingu ir ištikimu Kristaus kunigu Bažnyčioje.

Po Šv. Mišių ir kunigystės šventimų su naujuoju kunigu Donatu Liutika Bazilikoje buvo padaryta bendra nuotrauka, o per ta proga Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose surengtus šventinius pietus neoprezbiterį sveikino artimieji, būrys svečių, iš įvairių parapijų atvykusieji tikintieji.

Kun. relig. m. mgr. Donatas Liutika yra kilęs iš Telšių vyskupijos, Mažeikių dekanato, Židikų parapijos. Mokėsi Židikų vidurinėje mokykloje, Telšių vyskupijos licėjuje, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, kurią sėkmingai baigė teologijos bakalauro ir religijos mokslų magistro laipsniu. Šiuo metu yra Telšių vyskupijos Kurijos sekretorius.

Dieve laimink naująjį kunigą, kad jo ištikima tarnystė Bažnyčioje neštų gausių vaisių!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: