į pirmą puslapį

Kronika

Dievo Gailestingumo metų pradžia Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2011-01-17 11:58:44

2011-uosius metus Lietuvos vyskupai paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Dievo Gailestingumo metai Telšių vyskupijoje buvo iškilmingai pradėti švęsti 2011 m. sausio 16 d. tą dieną į Telšių katedrą iš Vilniaus buvo atvežtas stebuklingojo Dievo Gailestingumo paveikslo kopija, kurią atlydėjo Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vikaras kun. Povilas Narijauskas ir šios parapijos katalikiškojo jaunimo grupė. Prieš 12 val. šv. Mišias į Telšių katedrą procesijoje buvo nešamas Dievo Gailestingumo paveikslas, o Katedroje atvykęs katalikiškasis jaunimas kartu su tikinčiaisiais giedojo Dievo Gailestingumo litaniją.

Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo svečias iš Vilniaus kun. P. Narijauskas, Telšių vyskupijos kurijos darbuotojai, Telšių kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai. Šv. Mišiose meldėsi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Telšių vyskupijos licėjaus auklėtiniai. Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusius tikinčiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos ganytojas. Jis pasveikino svečius ir susirinkusius tikinčiuosius, primindamas jog Dievo Gailestingumo metų pradžia sutampa su maldų už krikščionių vienybę savaite. Kvietė melstis prašant Dievo Gailestingumo žinios sklaidos Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Pamokslą pasakė kun. P. Narijauskas. Kalbėdamas apie Dievo Gailestingumą kunigas priminė, jog Dievas visada buvo gailestingas. Dievas ypač savo gailestingumą paskleidė pasauliui per Jėzų Kristų, tą „Dievo Avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmes“. Pamokslininkas priminė, jog pasaulis serga mirtina liga – nuodėme. Žmonės tai supranta, bet dėl to nieko nedaro, kad nuodėmė jo neužvaldytų. Šeimose vis mažiau Dievo, vis mažiau daroma, kad būtų daugiau Dievo Gailestingumo. Kiekvienas tikintysis turi užduotį – liudyti Dievo Gailestingumą pasauliui, gyventi nuolat atsiverčiant, gydant savo nuodėmingą sielą, leidžiant, kad Jėzus mus gydytų. Baigdamas pamokslą kunigas kvietė nuolatiniai maldai – dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas man ir visam pasauliui. „Aš pats kasdien turiu leisti Dievo gailestingumui veikti mano gyvenime, todėl nesuprantu, kaip yra įmanoma gyventi su Dievu, turint nuo nuodėmių apsunkusią širdį. Reta išpažintis yra Dievo įžeidimas. Atsistokite Dievo akivaizdoje ir tarkite: Jėzaus pasitikiu tavimi“ – baigdamas sakė kunigas.

Po šv. Mišių buvo giedamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Po iškilmingų pamaldų Telšių „Žemaitės“ dramos teatre svečiai iš Vilniaus susirinkusiems tikintiesiems parodė parengtą programą Dievo Gailestingumo tema. Vyko diskusijos grupelėse, katalikiškasis jaunimas dalinosi savo patirtimi ir liudijo kaip jie išgyvena Dievo Gailestingumą savo gyvenime. Renginiui baigiantis visus dalyvius palaimino ir atsisveikindamas Dievo Gailestingumo dvasia kasdienybėje gyventi palinkėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Tą pačią dieną Dievo Gailestingumo jaunimo šlovintojų grupė iš Vilniaus Kalvarijų parapijos aplankė Telšių miesto senelių namus. Ten susitiko su namų gyventojais ir darbuotojais, kalbėjo apie Dievo Gailestingumą, kartu su seneliais meldėsi, giedojo giesmes ir savo tikėjimu ir meile paliudijo jiems Dievo Gailestingumą.

Stebuklingojo Dievo Gailestingumo paveikslo kopija Telšių Katedroje bus iki sausio 18 d., kad susirinkę Telšių vyskupijos kunigai melsis ir po šių iškilmingų šv. Mišių paveikslas pradės kelionę po visas vyskupijos parapijas, kad visi tikintieji turėtų galimybė Paveikslo kelionės metu vėl iš naujo pažinti ir išgyventi savo gyvenimo kelyje begalinį Dievo Gailestingumą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: