į pirmą puslapį

Kronika

Kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2011 01 18)
Paskelbta: 2011-01-24 19:51:08

2011 m. sausio mėn. 18 d. į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiąją aulą nuo pat ryto rinkosi Telšių vyskupijos kunigai. 10 val. susirinkę kunigai bei seminaristai kartu su savo ganytoju malda pradėjo susirinkimą. Maldai vadovavo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys. Po maldos susirinkusius kunigus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Pranešimą susirinkime skaitė Telšių vyskupo vikaras, Telšių vyskupijos katechetikos centro direktorius mons. kan. R. Gudlinkis. Jis susirinkusiesiems pristatė Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programą, tikslus ir uždavinius. Vyskupo paskyrimu Telšių vyskupijoje yra sudaryta Jubiliejams pasiruošimui skirta darbo grupė, kuri generuoja idėjas. Šie, pirmieji Krikšto jubiliejui pasirengimo metai skirti Dievo Gailestingumui, kiti du pasiruošimo etapai bus skirti Eucharistiniam kongresui Varniuose pasirengimui, kuris vyks 2013 m. rupjūčio 3 – 4 d. Iki tol vyskupijoje vyks pasirengimui skirti renginiai, parapijų dvasiniam atsinaujinimui, suaktyvinta parapijinė katechezė, iš naujo atrandama evangelizacija, maldingumo praktikos, pirmųjų penktadienių, šeštadienių, sekmadienių šventimo dvasiniame tikinčiųjų gyvenime svarba ir būtinumas. Telšių vyskupijoje rengimasis minėtiesiems jubiliejams bus atbaigtas 2017 m. Telšių vyskupijos sinodu. Po šio pranešimo apie liturginius nuostatus kalbėjo Telšių vyskupas J. Boruts SJ. Telšių ganytojas ir Lietuvos vyskupų konferencijos liturginės komisijos pirmininkas apžvelgė paskutinės 2007 m. Romos Mišiolo versijos įvadą. Apžvelgdamas liturgines nuostatas vyskupas priminė, jog šv. Mišių įžangos ir Komunijos priegiesmei neskaitomi, jei vietoj jų giedamos giesmės, taip pat ganytojas pateikė išsamią analizę apie Evangelijų knyga laiminimą popiežiaus ir vyskupų aukojamose šv. Mišiose – tai rezervuota popiežiui ir vyskupams.

Po konferencijos Telšių katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis kvietė kunigus ir gausiai susirinkusius tikinčiuosius melstis už krikščionių vienybę ir prašant Dievo Gailestingumo išsisikleidimo ir patyrimo tikinčiųjų gyvenimuose. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie krikščionių vienybės svarbą ir eumenizmą mūsų visuomenėje. Vyskupas pamokslo metu analizvo Bažnyčios mokymą apie krikščionių vienybę ir ekumenizmą. Jis nagrinėjo šiandienines Bažnyčios pozicijas, remdamasis dabartinio popiežiaus Benedikto XVI mokymu bei pasisakymai.

Šv. Mišių pabaigoje prie Dievo Gailestingumo paveikslo buvo kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis, o šv. Mišioms pasibaigus paveikslas pradėjo savo kelionę po Telšių vyskupijos parapijas ir iš Telšių Katedros buvo išlydėtas į Varnių senąją istorinę katedrą iš kurios keliaus per visas Telšių dekanato ir visos vyskupijos parapijas.

Po ganytojinio palaiminimo Katedros kriptoje buvo aplankyti Vyskupo Kankinio Dievo Tarno Vincento Borisevičiaus žemiškieji palaikai, meldžiant jam altoriaus garbės. Taip pat buvo prisimintas tremtyje žuvęs buvęs Telšių kunigų seminarijos profesorius kun. dr. K. Olšauskas, kuris šių metų sausio 19 d. būtų sulaukęs šimto metų amžiaus.

Po pamaldų kunigai rinkosi į Telšių kunigų seminarijos didįjį refektoriumą kur pietaudami ir pabendravo.

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: