į pirmą puslapį

Kronika

Žinios iš Telšių vyskupijos jaunimo gyvenimo
Paskelbta: 2017-12-07 17:54:46

2017 m. lapkričio 24 d. Telšiuose buvo minimos Dievo Tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 130 – osios gimimo metinės. Tos dienos rytą 8 val. Telšių vyskupijos Katedroje, kurioje Dievo Tarnas 1940 m. buvo konsekruotas vyskupu ir kurios kriptoje šiuo metu ilsisi jo žemiškieji palaikai, buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Į Šv. Mišias buvo susirinkę Telšių katalikiškos krypties Vincento Borisevičiaus vardo gimnazijos mokiniai, jų tėvai bei mokytojai, o taip pat liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, Šv. Mišiose koncelebravo būrelis kunigų. Šv. Mišių metu giedojo gimnazijos jaunimo chorelis, vadovaujamas Ernestos Dargužienės.

Sakydamas pamokslą vyskupas išryškino tą dieną liturgijoje minimų šventųjų Vietnamo kankinių tvirtumą ir ištikimybę Dievui bei Bažnyčiai. Tokiu pavyzdžiu yra ir prieš 130 metų Suvalkijoje gimęs ir savo gyvybę už Kristų ir Jo Bažnyčią paaukojęs vyskupas V. Borisevičius. Ganytojas drąsino susirinkusiuosius sekti Kristumi ir išlikti ištikimiems iki galo. Tikintis žmogus visada mato perspektyvą ir turi nenuginčijimą viltį Viešpatyje, žvelgiant į ateitį. To, anot vyskupo, mus moko tą dieną minimieji.

Po Šv. Mišių padėką vyskupui, kunigams ir visiems pamaldų dalyviams išsakė gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis. Po pamaldų visi aplankė Dievo Tarno žemiškuosius palaikus Katedros kriptoje, kur buvo meldžiamasi, kad jis būtų paskelbtas palaimintuoju.

Po pamaldų gimnazijoje surengta mokslinė konferencija. Konferencijos pradžioje susirinkusiuosius pasveikino gimnazijos vadovas, kapelionas, Telšių miesto ir rajono savivaldybės atstovai. Konferencijos metu pranešimus apie vyskupą kankinį V. Borisevičių skaitė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus ir puikiai pasirengę įvairių klasių gimnazistai. Pranešimų metu gvildenta kokiomis herojiškomis savybėmis ir dorybėmis pasižymėjo Dievo Tarnas ir kaip jį būtina pažinti šių dienų žmogui, kad jis taptų pavyzdžiu jaunimui ir visiems, siekiantiems krikščioniško gyvenimo. Tarp pranešimų pilnutėlėje gimnazijos aktų salėje konferencijos dalyvius džiugino puikiai parengtos pačių gimnazistų, kartu su mokytojais ir režisiere Laimute Pocevičiene, parengtos meninės kompozicijos. Konferencija buvo apibendrinta, o jos pabaigoje direktorius visiems prisidėjusiems įteikė padėkos raštus.

Ši konferencija apie vyskupą kankinį V. Borisevičių – puiki jaunų žmonių iniciatyva gilintis į šios kilnios asmenybės gyvenimą ir gera galimybė jį dar geriau pažinti, prašant Viešpatį, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: