į pirmą puslapį

Kronika

Prelato Stasio ŽYLIO tapybos darbų paroda Varniuose (2018-03-23)
Paskelbta: 2018-03-31 13:09:12

 

Šių metų Kovo 23 d., Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejuje, kuris įsikūręs buvusios Varniųkunigų seminarijos pastate, buvo atidaryta prelato Stasio Žylio tapybos darbų paroda.  St. Žilys yra nupiešęs ir nutapęs šimtus darbų, kurie dėl kunigo dosnumo yra išdovanoti po visą pasaulį. Personalinės jo darbų parodos buvo surengtos Italijoje, Kanadoje, Lietuvoje. Šioje parodoje eksponuojamus darbus autorius dovanojo Telšių vyskupijai.

Parodos atidarymo metu, visus susirinkusius pasveikino ir įžanginį žodį tarė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Plačiau apie prelato gyvenimo ir kūrybos kelią papasakojo buvęs Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius mons. Petras Šiurys. Muziejaus skyriaus vedėjas Antanas Ivinskis apibūdino eksponuojamus tapybos darbus bei juose atsispindinčias įžvalgas. Renginyje dalyvavo Varniu parapijos klebonas kan. Domas Gatautas, autoriaus vaikystės pažįstama, poetė, pedagogėTeresė Rubšytė-Ūksienė, Šilalės rajono savivaldybės atstovai bei gausus būrys vietinių gyventojų.  

Prel. Stasys Žilys gimė 1924 m. rugsėjo 24 d. Žemaitijoje, Dargalių kaime, netoli Šilalės. 1943 metais įstojo į Telšių kunigų seminariją. Vėliau karo buvo nublokštas į Vokietiją, iš ten išvyko į Italiją, kur studijavo teologiją popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1948-aisiais Romoje St. Žilys buvo įšventintas į kunigus.  1951–1957 metais dirbo Kanadoje, Amos vyskupijoje kurijos sekretoriumi, vicekancleriu. Grįžęs į Romą, Grigaliaus universitete apsigynė teologijos daktaro disertaciją. 1962–1992 m. dirbo Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyvaru.

1959 m. buvo paskirtas Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektu, vėliau šiol kolegijos Dvasios Tėvu.

Prel. St. Žilys yra vadinamas Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II mokytoju. Prelatas, tuometiniam popiežiui ruošiantis vizitui į Lietuvą, mokė jį lietuvių kalbos, vertė jo kalbas bei homilijas į lietuvių kalbą.

Prelatas rašo eilėraščius, keletas jų tapo religinėmis ir liturginėmis giesmėmis. Yra išleidęs teologines knygas „Gyvenimo šaltiniai“ ir „Gyvoji liturgija“.

Prelatas St. Žilys yra apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu, „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis yra pasakęs: „Prelatas St. Žilys savo veikla ir pasišventimu Lietuvai yra tapęs sektinu pavyzdžiu ne tik Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijuojantiems kunigams, bet ir visiems, kurie su juo yra bent trumpam susidūrę“.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: