į pirmą puslapį

Kronika

Kunigų rekolekcijos Telšių kunigų seminarijoje
Paskelbta: 2018-07-20 10:40:55

 Kunigų rekolekcijos Telšių kunigų seminarijoje

 

2018 m. liepos mėn. 15 – 18 dienomis Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko rekolekcijos, kurias daugiau nei keturiasdešimčiai Telšių vyskupijos kunigų vedė Vatikane besidarbuojantis, iš Telšių vyskupijos kilęs prelatas dr. Visvaldas Kulbokas.

Susirinkę kunigai visas tris dienas kartu meldėsi, vadovaujant Telšių vyskupijos vyskupui Kęstučiui Kėvalui aukojo Šv. Mišias. Rekolekcijų metu vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo kalbamasi aktualiomis temomis – pašaukimų ugdymas ir kunigo misijos svarba šių dienų visuomenėje.

Rekolekcijų vedėjas prel. dr. Visvaldas Kulbokas konferencijų metu išsamiai išdėstė popiežiaus Pranciškaus mokymą apie kunigo misiją Bažnyčioje ir dabartiniame pasaulyje, homilijos svarbą kunigo pasiuntinybėje, pastoracijos gaires, dvasinį vadovavimą ir kitus, itin svarbius ir aktualius aspektus. 

Pirmąją rekolekcijų dieną prelatas kalbėjo apie drąsą skelbti Evangeliją. Kunigas yra pašauktas drąsiai ir laisvai skelbti Jėzaus Kristaus mokymą. Evangelijos skelbėju svarbiausias dalykas – tiesos skelbimas. Žmonių įvertinimas kunigui nėra reikalingas. Ką su juo veikti? Svarbiausia – išlikti tiesoje ir įvykdyti užduotį – eiti ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai. Gvildendamas liturgijos temą kalbėtojas išryškino liturgijos gyvumo, grožio ir gilumo svarbą, o tam reikia kunigo drąsos, ryžto ir taip Bažnyčios formuojamos kunigiškos širdies. Kitas svarbus aspektas – kunigo rūpinimasis bendruomene – parapija. Šio uždavinio vykdyme labai svarbu žiūrėti į tikrovę dabarties kontekste ir pasitikėti Šventosios Dvasios vedimu bei įkvėpimams. Kunigas vadovaujasi Bažnyčios mokymu, teikia sakramentus ir tokiu būdu veda patikėtą Dievo Tautos dalį į išganymą. Sakramentai – gydantys instrumentai pačiam kunigui ir jam pavestiesiems.

Antros rekolekcijos dienos metu konferencijose rekolekcijų vedėjas kalbėjo apie kunigo maldos gyvenimą ir svarbą nuolat budėti asmeninėje maldoje. Prelatas gvildeno Viešpaties paliktus evangelistų Mato ir Luko užrašytus palaiminimus ir nuodugniai juos aptarė. Vykdyti palaiminimus – tai tarsi nuolat eiti prieš srovę, nepasiduodant pasaulio dvasiai ir dažnai dėl to patiriant sunkumų ir tam tikrų išbandymų. Kalbėtojas taip pat nuodugniai aptarė kunigo tarnystę – skelbti Evangeliją ir sakyti pamokslus. Remdamasis popiežiaus Pranciškaus doktrina jis pateikė išsamų mokymą apie homiliją, jos pobūdį, pasirengimą jai, jos svarbą ir užakcentavo būtinybę šiai tarnystei skirti didelį ir išskirtinį dėmesį pastoracijos darbų lavinoje.

Trečią rekolekcijų dieną rekolekcijų vedėjas užakcentavo maldos ir darbų darnios vienybės svarbą kunigo gyvenime. Išryškino meilės darbų būtinumą kunigų ir tikinčiųjų gyvenime, kurie ugdo dvasią ir padeda teisingai gyventi, gilinant tikėjimą. Evangelijos skelbimas – darymas to, kas niekada nepraras vertės. Nereikia vaikytis rezultatų, o viską daryti džiugiai ir uoliai, būti linksmiems ir džiūgauti, kad Dievas pašaukė tokiam kilniam tikslui. Kiekvienas kunigas kasdien pakviesti ugdyti kantrybę, ištvermę, romumą, džiugumą ir drąsą. Skelbti Evangeliją – tai skelbti ne save, tą, kuris kunigą siunčia – Jėzų Kristų. Baigdamas rekolekcijas rekolekcijų vedėjas visiems kunigams palinkėjo išlikti drąsiais ir tvirtais vykdant pavestas misijas.

Paskutinės rekolekcijų dienos pabaigoje giedotas padėkos Dievui himnas „Tave Dieve garbinam...“, o garbiam svečiui iš Vatikano, vedusiam kunigams rekolekcijas, prelatui dr. Visvaldui Kulbokui padėkos žodžius visų vardu išsakė Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis pasidžiaugė, kad iš paties Vatikano garbus svečias išsamiai išdėstė popiežiaus Pranciškaus mokymą tai tarytum Šv. Jonas Krikštytojas nutiesė jam, šį rudenį atvykstančiam kelią.

Kunigai, atnaujinę ryšį su Viešpačiu, rekolekcijų ir jų vedėjo pagalba pagilinę savo kunigišką pašaukimą trečiosios dienos vakarą skirstėsi į savo namus, kur grįžę tęs jiems patikėtą misiją ir vykdys savo įsipareigojimas, besirūpindami jiems patikėta Dievo Tauta.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: