į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2011 02 18)
Paskelbta: 2011-02-21 12:38:36

Š. m. vasario 18 d. Telšių vyskupijos kunigai rinkosi į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiąją aulą. Susirinkimas prasidėjo bendra malda, kuriai vadovavo Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys. Po bendros maldos susirinkusius kunigus ir klierikus pasveikino Telšių ganytojas J. Boruta SJ, kuris pristatė ir šio susirinkimo programą ir atvykusius svečius. Susirinkusiesiems pirmiausia kalbėjo neokatechumenų kelio atstovai Lietuvoje, kurie šiuo metu vykdo savo misiją Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijoje. Atvykę trys šio judėjimo atstovai – vienas kunigas ir du pasauliečiai kalbėjo apie šio judėjimo svarbą, programą ir jos aktualumą šių dienų Bažnyčioje. Aktyvi neokatechumenatinio kelio atstovė iš Ispanijos (Madrido) kalbėjo apie kunigo vietą bendruomenėje ir bendruomenės svarbą kunigo misijai. Kunigo pašaukimas pilnai išpildomas bendruomenėje, jai padedant kunigui formuoti savo tapatybę. Kun. Eduardas iš Slovakijos, kalbėjo apie neokatechumenatą kaip apie kelią, formuojantį katalikiškumo principus ir tikėjimo ortodoksiškumą. Pirmieji užrašai ir mokymo medžiaga buvo surašyti 1997 m. ir nuo tada nagrinėti Tikėjimo kongregacijoje, o po analizės 2003 m. ši metodinė medžiaga patvirtinta. Judėjimas – tikėjimo kelias yra vedimas prie Dievo ir supratimo, kad Dievas myli žmogų visur ir visada. Per sakramentus Dievas gelbsti žmogų nuo velnio puolimo ir veda tikėjimo keliu. Taip pat šis svečias papasakojo apie neokatechumenato kelią ir kūrimąsi Japonijoje, apie sunkumus ir pasisekimus. Taip pat kunigas Eduardas papasakojo, jog yra įkurtos ir pasaulyje veikia neokatechumenato kelio dvasioje veikiančios kunigų seminarijos, ruošiančios dvasininkus darbui iš įvairių pasaulio kraštų ir įvairiuose pasaulio kraštuose.

Po svečių konferencijos susirinkusiesiems Marijos radijo situaciją ir planus bei darbo kryptis pristatė Marijos radijo atstovas Liutauras Serapinas. Jis pristatė situaciją ir pasidžiaugė, kad neseniai Lietuvoje pastatytos naujos aštuonios radijo retrancliacijos stotys. Telšių vyskupijoje šiuo metu Marijos radijo negirdi tik viename iš vienuolikos vyskupijos dekanatų – Tauragės dekanate. Taip pat jis kreipėsi į dvasininkus, prašydamas pristatyti tikintiesiems Marijos radijo koncepciją ir paramos būtinumą bei svarbą.

Susirinkime kalbėjo ir Telšių vyskupo vikaras, Katechetinio centro vadovas mons. kan. R. Gudlinkis. Jis pristatė situaciją kaip Telšių vyskupijoje vyksta Dievo Gailestingumo metams skirti renginiai, kaip per parapijas keliauja Dievo Gailestingumo paveikslas. Jis pristatė ir gavėnioje vyksiančių dekanatų vizitacijų programą.

Susirinkimui baigiantis apibendrinantį žodį tarė Telšių ganytojas J. Boruta SJ. Jis padėkojo svečiams ir pristatė gavėnios vizitacijų susitikimo metu konferencijų temą, kvietė atvykti su jaunimu į Vėžaičių šv. Kazimiero šventovę, kurioje kovo ketvirtą dieną vyks atlaidai. Visose vyskupijos bažnyčiose Vyskupas ragino kalbėti noveną į šv. Kazimierą, kurią iškilmingai užbaigti kovo 4 d.

12 val. Telšių Katedroje kartu su savo ganytoju šv. Mišias aukojo Telšių vyskupijos kunigai, kartu meldėsi seminaristai. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas dalinosi įžvalgomis apie sekmadienio šventimo svarbą, remdamasis anapilin iškeliavusio poeto J. Marcinkevičiaus prisiminimais, poezija, kurioje žymusis kūrėjas dalinasi džiaugsmu, kad gražiausios jo gyvenimo akimirkos – sekmadienio šventimas su šeima, dalyvavimas šv. Mišiose, šeimos malda, dvasinio gyvenimo grožis, tikėjimo svarba. Vyskupas priminė būtinybę augti dvasia per dvasinį ugdymą, ieškojimą ir atsidavimą Dievui. Tokios tikėjimo pavyzdį Dievo tarnas, kankinys vyskupas V. Borisevičius, kurios nužudymo dieną kunigai susirenka kiekvieną mėnesį.

Po šv. Mišių prie Katedros kriptoje palaidotų Telšių vyskupų karstų buvo meldžiamasi, prašant malonės, kad vyskupas V. Borisevičius būtų iškeltas į altorių garbę.

Telšių vyskupijos kurija
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: