į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Kazimiero iškilmė Vėžaičiuose (2011 03 04)
Paskelbta: 2011-03-07 12:14:39

Lietuvos ir Lietuvos jaunimo dangiškojo globėjo šventėje kovo 4 dieną tikintieji iš visos Telšių vyskupijos rinkosi į seniausią Vakarų Lietuvoje Vėžaičių šv. Kazimiero diecezinę šventovę. Nemažas būrys kunigų, klierikų, jaunimo nuo Vėžaičių parapijos namų procesijos būdu pajudėjo link bažnyčios, kur 11 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius, Telšiu seminarijos vicerektorius kun. V. Ačas, Gargždų dekanato dekanas kan. J. Paulauskas, aplinkinių iš kitų vyskupijos parapijų atvykę kunigai. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas pasveikino gausiai susirinkusius tikinčiuosius bei atvykusį jaunimą ir kvietė melstis prašant šv. Kazimiero užtarimo mūsų Tėvynei Lietuvai, valstybės ateičiai – mūsų jaunimui palaimos. Šv. Mišiose giedojo Gargždų ir Vėžaičių parapijų jungtinis choras.

Sakydamas pamokslą Telšių ganytojas tikintiesiems priminė pop. Jono Pauliaus II pasakytus žodžius apie šv. Kazimierą. Vyskupas kalbėdamas atkreipė dėmesį, jog šv. Kazimieras Lietuvos šventasis ir tikras lietuvis. Jis ypatingas pavyzdys šių dienų žmogui, kaip pasitikint Dievo Apvaizda, pasižymint pamaldumu į Švč. Sakramentą ir į Dievo Motiną Mariją, galima pasiekti šventumą. Šv. Kazimieras yra pavyzdys visiems, jog ištikimybė Dievui ir tikėjimui yra galingesnė už pasaulio siūlomus malonumus ir pagundas, kurių netrūko būsimajam šventajam, gyvenančiam prabangoje ir ištaigoje. Jis nepasidavė pasaulio dvasiai ir šiandien mus yra pavyzdys ką reiškia tikėti, pasitikėti ir gyventi su Viešpačiu. Vyskupas kalbėjo, jog šv. Kazimiero gyvenimas yra akivaizdus įrodymas ką Dievas padaro su žmogumi, jeigu žmogus Juo pasitiki ir trokšta vykdyti Jo valią.

Po šv. Mišių vyko iškilminga eucharistinė procesija Vėžaičių miestelio gatvėmis, po kurios Vėžaičių Šventovėje Švč. Sakramentu vyskupas laimino tikinčiuosius. Po iškilmių Vyskupas išstatė tikinčiųjų pagerbimui šv. Kazimiero relikvijas, esančias relikvijoriuje. Taip pat ganytojas kvietė melstis už šį relikvijorių su šv. Kazimiero relikvijomis Vėžaičių Šventovei padovanojusį, neseniai amžinybėn iškeliavusį arkivyskupą Bulaitį.

Po iškilmingų pamaldų Telšių ganytoją sveikino ir už atvykimą dėkojo Vėžaičių parapijos jaunimas, valdžios atstovai.

Atsisveikindamas Telšių vyskupas J. Boruta SJ tikinčiuosius kvietė prasidėjus gavėniai burtis į būrelius ir giedoti Žemaičių Kalvarijos Kalnus, kad neliktų nė vienų namų parapijose, kuriuose tikintieji susibūrę nepagiedotų Kalnų. Šis palinkėjimas įveda į gavėnios prasmės ir svarbos išgyvenimą ruošiantis Velykoms.

Šv. Kazimieros šventė Vėžaičių šventovėje tikinčiuosius vėl iš naujo pakvietė atsinaujinti dvasioje ir sekant šv. Kazimiero pavyzdžiu eiti šventumo keliu.

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: