į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vysk. B. Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybės laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems (2011 03 15)
Paskelbta: 2011-03-21 12:20:52

Mieli Tikintieji,

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija širdingai Jums dėkoja už Jūsų palaikymą, už Jūsų supratimą, už Jūsų maldą, už Jūsų aukas, už Jūsų bendradarbiavimą ruošinat klierikus kunigystės tarnystei.

Jei nebūtų Jūsų, nebūtų ir pašaukimų, neišsilaikytų ir mūsų seminarija, taip pat nebūtų ir kunigų, vyskupų, kurie su dideliu atsidėjimu vestų žmones į išganymą.

Šiuo metu seminarijoje studijuoja 29 klierikai, kurie yra pasiryžę atsisakyti šeimos, garbės, malonumų tam, kad vėliau galėtų patarnauti Jums, tam, kad galėtų burti Jus, Jūsų vaikus, Jūsų pažįstamus į darnią Dievo vaikų šeimą. Jeigu nebūtų kunigų, nebūtų Eucharistinės aukos, nebūtų galimybės atlikti Išpažinties, nebūtų galimybės ypatingu būdu išgyventi Viešpaties artumo.

Kad tinkamai galėtume išugdyti vynuogyno darbininkus, juos formuoti intelektualiai, žmogiškai, dvasiškai, pastoraciškai, reikalinga ir tinkama materialinė bazė. Todėl kiekviena Jūsų auka, kiekvienas Jūsų gerumo gestas yra prasmingas ir labai brangi dovana mūsų seminarijai, o taip pat ir ateities žmonijai.

Atsidėkodami už Jūsų geraširdiškumą klierikai meldžiasi už Jus visus, o kiekvieną penktadienį seminarijos koplyčioje aukojamos šv. Mišios būtent už seminarijos geradarius.

Verbų sekmadienis - kaip įprasta, šioje iškilmėje daroma rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui. Dar kartą širdingai dėkojame už Jūsų aukas ir teatlygina Jums Dievas.

Jonas Boruta SJ
Telšių Vyskupas

kan. Jonas Ačas
Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Rektorius

kan. Remigijus Saunorius
Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Vicerektorius ūkio reikalams

kun. Viktoras Ačas
Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Vicerektorius studijų reikalams

kan. Andriejus Sabaliauskas  
Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: