į pirmą puslapį

Kronika

Iškilmės Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje
Paskelbta: 2021-10-11 13:57:32

2021 m. spalio mėn. 10 dieną – sekmadienį Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmės, kurių metu paminėtos Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo popiežiaus palaimintomis karūnomis karūnavimo 15 – osios metinės. Iškilmingas šio paveikslo karūnavimas vyko 2006 m. spalio mėn. 8 dieną, sekmadienį.

Šio įvykio paminėjimo iškilmė pradėta švęsti jau naktį iš šeštadienį į sekmadienį, kada visą naktį Bazilikoje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurią tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Spalio 10 dienos pagrindinėms 12 valandos iškilmingoms Šventosioms Mišioms vadovo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai, kapitulos pirmininkas Šilutės dekanato dekanas, šios parapijos klebonas kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, liturgijoje patarnavo Lietuvos kunigų seminarijų parengiamojo kurso Telšiuose studentai, atvykę į iškilmę su savo vadovais. Šventųjų Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės, chorui pritarė instrumentinė pučiamųjų grupė iš Klaipėdos, vadovaujama Vidmanto Budreckio. Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Šventųjų Mišių pradžioje vyskupas Algirdas Jurevičius pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė maldai bei padėkai Dievui ir Jo Motinai Marijai už visas gausiai šioje šventovėje teikiamas malones.

Sakydamas pamokslą vyskupas priminė prieš penkiolika metų vykusius įvykius – iškilmingą Stebuklingojo paveikslo karūnavimą. Paveikslui skirtas karūnas palaimino popiežius Benediktas XVI ir tai įpareigojo atlikti tuometinį Telšių vyskupijos ganytoją Joną Borutą SJ. Dalyvavęs tuometinis apaštalinis nuncijus popiežiaus vardu pasveikino gausią minią tikinčiųjų, būrį vyskupų bei kunigų. Popiežiaus Benedikto XVI suteikė stebuklingajam paveikslui Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulą. Vyskupas išryškino krikščioniškų šeimų liudijimo ir drąsos plaukti prieš srovę priešinantis abejingumui ir vartojimo kultūrai svarbą šių dienų pasaulyje. Ganytojas priminė, jog šiandien tarptautinė donorystės ir organų transplantacijos diena. Ir pakvietė maldai už donorus, kurių paaukoti organai kitiems išgelbėjo gyvybę arba sugrąžino sveikatą. Analizuodamas tos dienos Evangelijos tekstą pamokslininkas pastebėjo, jog susitikimas su Jėzumi, kaip to turtingo jaunuolio iš Evangelijos, visada neša perspektyvą ir pokyčius. Tokių susitikimų šviesoje ir Žemaičių Kalvarijoje į atlaidus, prie Stebuklingojo Paveikslo atvykę piligrimai patiria pokyčių: melsdamiesi, eidami Kryžiaus Kelią, guldamiesi kryžiumi kai kuriose stotyse, nežiūrint ar tai būtų merai, turtingi verslininkai, įtakingi politikai ar paprasti, niekuo neišsiskiriantys žmonės – jie visi pripažįsta savo „ubagiškumą“ ir būtinumą gauti malonių per Dangiškosios Motinos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, užtarimą. „Pagaukime mes taip pat tą meilų Kristaus žvilgsnį ir kaip neturtėliai ateikime prie Mergelės Marijos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės, kuri mus guodžia ir globoja bei malone šelpti nenustoja“, - baigdamas pamokslą sakė Telšių vyskupijos ganytojas.

Šventųjų Mišių pabaigoje prie Stebuklingojo Paveikslo buvo meldžiamasi giedant Švč. M. Marijos litaniją, o prieš palaiminimą Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius susirinkusiesiems bei visiems Marijos radijo klausytojams pagarsino dekretą, kuriuo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis paskirtas Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kolegijinės kanauninkų kapitulos kanauninku. Ši kapitula įsteigta lygiai prieš penkiolika metų. Ją, suderinęs su Apaštalų Sostu, įsteigė tuometinis Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ ir į ją paskyrė pirmuosius penkis kanauninkus. Šiuo metu, kanauninku pakėlus kun. Haroldą Šneideraitį, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulą sudaro devyni kanauninkai.

Po palaiminimo padėkos žodį Telšių vyskupijos ganytojui ir visiems susirinkusiesiems tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius, parapijos klebonas kan. Jonas Ačas, kuris taip pat jubiliejaus proga pasveikino Žemaičių Kalvarijos Kultūros centro direktorę Rimą Jokubauskienę, padėkojęs jai už nuolatinį bendradarbiavimą ir pasidžiaugęs jo indėliu į Šventovės bei parapijos gyvenimą.

Po iškilmių Bazilikoje buvo padaryta bendra vyskupo su dvasininkais nuotrauka ir surengti šventiški, nuotaikingi pietūs.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas


 

 

 

 

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: