į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2012 02 20)
Paskelbta: 2012-02-22 11:59:33

2012 m. vasario mėn. 20 d. Telšių kunigų seminarijoje vyko kunigų susirinkimas. 10 val. susirinkę kunigai, kartu su savo ganytojais Telšių vyskupu ordinaru J. Boruta SJ ir augziliaru nominatu, Quizos vyskupu Linu Vodopjanovu OFM, meldėsi kalbėdami liturgines valandas. Maldai vadovavo Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys. Po bendros maldos Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ pasveikino susirinkusius kunigus, pristatė naująjį nominuotą vyskupą, priminė jo biografiją ir paskelbė žinią, jog vyskupo Lino Vodopjanovo OFM konsekracija įvyks š. m. balandžio 14 d. Kretingos bažnyčioje. Naujasis vyskupas Linas Vodopjanovas OFM buvo šiltai kunigų pasveikintas ir tarė keletą žodžių.

Po abatijų vyskupų įžanginių kalbų buvo pristatyta susirinkimo dienotvarkė. Pirmiausia kalbėjo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Jis susirinkusiems kunigams papasakojo apie baigiamą rengti lietuvių kalba egzorcizmų apeigyną, pristatė Romoje vykusio tarptautinio simpoziumo „Pagijimo ir atsinaujinimo link“ metu nagrinėtas temas ir pateiktas išvadas, dėl nepilnamečių lytinio išnaudojimo prevencijų, reagavimo į tokius nusikaltimus ir pagalbos nukentėjusiems strategijų vietinėse Bažnyčiose.

Telšių vyskupijos oficiolas kun. dr. Marius Venskus pristatė Katalikų Bažnyčios teisyno – 1983 m. Kanonų teisės kodekso 6 knygos – Baudžiamosios teisės rengiamas pataisas ir sugriežtintas normas bausmių už atskirus nusikaltimus Bažnyčioje atvejais.

Telšių vyskupijos kurijos vicekancleris kan. D. Gatautas susirinkusiems kunigams pristatė parengtą metinę vyskupijos veiklos ataskaitą, pristatė gavėnios vizitacijos tvarką ir grafiką. Taip pat kanauninkas priminė Katalikų Bažnyčios Kanonų kodekse esančias normas dėl parapijose būtinų ekonominių ir pastoracinių tarybų veiklos pobūdžio.
Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. V. Daujotis pristatė jaunimo centro veiklą ir pakvietė aktyviai dalyvauti bažnytinių jaunimo chorų šventėje, kuri tradiciškai vyksta Kretingoje, taip pat jis pristatė specialiai šiai šventei parengtą giesmyną. Centro direktorius taip pat priminė apie šv. Mišių patarnautojams skirtas rekolekcijas, kurios šiemet bus organizuojamos Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko, Tauragės ir Žemaičių Kalvarijos parapijose – šios rekolekcijos, kurioms reikia registruotis, vyks gavėnios metu ir taip pat numatoma jas organizuoti ir per adventą. Taip pat buvo kviečiama vykti į Taize vienuolyną vyksiantį maldų grupių susitikimą.

Telšių vyskupijos dvasininkų solidarumo brolijos veiklą detaliai aptarė ir išsamią informacijos apie šios organizacijos veiklą bei metinę atskaitą pateikė Brolijos valdybos pirmininkas mons. kan. R. Gudlinkis.

Po konferencijos 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, susirinkusieji kunigai, dalyvavo Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai. Šiose šv. Mišiose 3 Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos II teologijos kurso klierikams – Evaldui Balbuckiui, Gražvydui Urbonui ir Antanui Šneideraičiui buvo suteikti lektoriaus skyrimai.

Pamokslą sakydamas Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ Mišių dalyviams priminė, jog šie metai – pal. Arkivyskupo J. Matulaičio metai, ir Vyskupas atkreipė dėmesį į šio palaimintojo mokymą bei šio mokymo aktualumą šiandienos kontekste. Vyskupas priminė artimo meilės darbų svarbą, rūpestį socialiniais visuomenės klausimais, imant pavyzdį iš Palaimintojo gyvenimo ir uolaus apaštalavimo. Pamokslininkas drąsino atvira širdimi priimti Dievo žodį ir juo gyventi kasdienybėje.

Šv. Mišių pabaigoje naujiesiems lektoriams sveikinimo žodį tarė vyskupas nominatas L. Vodopjanovas OFM, palinkėjęs jiems, kad Dievo žodis, kurio skelbimui ir žmonėms nešimui šie jauni vyrai buvo paskirti, taptų jų gyvenimo centru, sielų maistu ir pagrindiniu uždaviniu.

Po šv. Mišių, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, buvo meldžiamasi Katedros kriptoje prie Dievo Tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę, taip pat melstasi už naujuosius lektorius, kad jie būtų tokie uolūs ir pasiaukojantys, koks buvo Dievo Tarnas.

Po pamaldų kunigai ir seminaristai rinkosi į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, kur vyko nuotaikinga agapė.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: